Drie manieren om u te begeleiden naar een nieuw psychosociaal evenwicht
12 oktober 2020

Drie manieren om u te begeleiden naar een nieuw psychosociaal evenwicht

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat onze maatschappij ingrijpende veranderingen heeft ondergaan en dat veel bedrijven gedestabiliseerd zijn geraakt. Deze crisis brengt voor ons allemaal zowel op persoonlijk als op collectief niveau heel wat onzekerheid en risico’s met zich mee (voor de gezondheid, op sociaal en economisch vlak, enz.). De uitdagingen waarmee overheidsbedrijven en particuliere ondernemingen te kampen hebben, zijn talrijk en groot. Nu meer dan ooit is het belangrijk werknemers te motiveren en aan te moedigen, en ervoor te zorgen dat ze de nodige veranderingen steunen. Om bedrijven te helpen in deze periode, die gekenmerkt wordt door psychosociale veranderingen, biedt Cohezio verschillende specifieke tools aan.

Q-Rise

Het doel van Q-Rise is om snel en op een financieel toegankelijke manier een psychosociale balans op te maken van een bedrijf na een crisisperiode.

Door middel van een online vragenlijst kunt u informatie inwinnen over hoe uw medewerkers de crisis en de manier waarop hier binnen het bedrijf mee is omgegaan, hebben ervaren. Er wordt eveneens een overzicht gemaakt van de behoeften van uw medewerkers en van hun welzijn op het werk.

Aan de hand van deze vragenlijst kunt u vervolgens de verbeterpunten en de kwaliteiten van het bedrijf op psychosociaal vlak in kaart brengen.

Door het identificeren van groepen die een hoger risico lopen, kunt u doelgericht veiligheidsmaatregelen invoeren.

De Q-Rise-vragenlijst bestaat uit drie modules, die apart van elkaar kunnen worden gebruikt (afhankelijk van waar uw prioriteiten liggen):

  • Beoordeling van de psychosociale risicofactoren die in een crisisperiode invloed hebben op het welzijn van de werknemers
  • Beoordeling van de emotionele belasting die de crisis met zich meebrengt (uitgewerkt in samenwerking met onze partner, BAO Group)
  • Beoordeling van het invoeren van structureel thuiswerk voor het bedrijf (2 à 3 dagen per week)

Aan de hand van deze vragenlijst wordt een gepersonaliseerd actieplan opgesteld, gericht op concrete acties die het bedrijf moet ondernemen met het oog op verbetering en doeltreffendheid. De preventieadviseurs psychosociale aspecten staan klaar om u raad te geven en u te helpen bij de uitvoering van dit actieplan.  ’
 

Sensibilisatie rond crisismanagement 

In bedrijven is de ondersteunende en begeleidende rol van de manager belangrijker dan ooit. Om de leden van de hiërarchische lijn daartoe zo goed mogelijk uit te rusten, bieden we u een specifieke sensibilisatiesessie aan over de rol van het management in tijden van crisis. Dankzij die sensibilisatie van een halve dag zullen de managers meer inzicht hebben in de specifieke psychosociale risico’s voor de huidige crisiscontext. Zo beschikken ze over de nodige tools om ze te voorkomen, op te sporen en te beheren. We reiken praktische tools aan om de teamgeest te behouden, bij te dragen tot het welzijn van de medewerkers, te reageren op angstige reacties en ook om de nieuwe regels die van kracht zijn, te doen naleven.

Deze sensibilisatie kan doorgaan in fysieke aanwezigheid of via een webinar.
 

Hoe kan de werkhervatting worden begeleid?

De crisis rond het coronavirus heeft bij de bevolking heel wat onzekerheid, wantrouwen en angst doen ontstaan. Die gevoelens hebben een impact op de bedrijven op verschillende niveaus: aarzeling om opnieuw naar kantoor te komen werken, ongerustheid in verband met het risico op besmetting door collega’s, stigmatisering – en zelfs afwijzing – van medewerkers die ziek zijn geweest, enz. In die omstandigheden, en rekening houdend met de meest recente informatie over de verspreiding van het virus, blijkt de terugkeer naar de werkplek moeilijk, vooral voor werknemers die momenteel nog voltijds aan telewerk doen. Het is belangrijk om die terugkeer te kunnen voorbereiden en zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Om de managers, HR-verantwoordelijken en interne preventieadviseurs te informeren, zal Cohezio een opleiding van een dag aanbieden om zo goed mogelijk met dit soort situaties om te gaan. Die opleiding zal de terugkeer naar het bedrijf analyseren vanuit verschillende invalshoeken: medisch, psychosociaal en individueel. Zo krijgen we een algemeen beeld van deze nieuwe problematiek. Wie moeten we geloven? Wat moeten we geloven? En wat moeten we doen?

Deze opleiding zal worden gegeven door een coach van BAO Group en een arbeidsarts. De arts zal concrete informatie bieden over hoe het nu zit met de verspreiding van het virus en over welke acties wel of niet moeten worden ondernomen. De coach zal de overtuigingen, angsten en blokkades in perspectief plaatsen en tips geven om ermee om te gaan, zowel bij anderen als bij zichzelf.  

We zullen ook begeleiding op maat bieden aan bedrijven die hebben beslist maatregelen te nemen om de terugkeer naar de werkplek te organiseren. Een preventieadviseur psychosociale aspecten zal samen met de werkgever een analyse maken van de situatie en van de behoeften. Afhankelijk van de vraag zal hij vervolgens een beroep doen op een coach van BAO Group, een arbeidsarts, of een technisch preventieadviseur voor een uitgewerkt actieplan.

Dit zal een multidisciplinaire opleiding en begeleiding zijn op basis van de behoeften, wat het uniek en doeltreffend maakt.
 

Meer dan ooit kunt u rekenen op Cohezio om u te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode van werkhervatting.
 

Odile Sanglier,
Preventieadviseur psychosociale aspecten 
en 
Catherine Jadoul,
Psycholoog en Manager van het psychosociaal departement van Cohezio