Heeft u nog geen akkoord rond telewerken in uw onderneming? Dan is er nu CAO 149
Wetgeving 09 februari 2021

Heeft u nog geen akkoord rond telewerken in uw onderneming? Dan is er nu CAO 149

Telewerk is nog steeds verplicht voor de werknemers die hiertoe de mogelijkheid hebben. Achterliggend doel van deze verplichting is het maximaal terugdringen van situaties waarin het COVID-19-virus zich zou kunnen verspreiden. Dit om een onhoudbare druk op onze ziekenhuizen te vermijden.

Naast het verplicht telewerk bestaat ook het occasionele en het structurele telewerk. Een wettelijke basis voor het structurele telewerk is de CAO nr 85 die dateert van 2005.  Heel wat werkgevers hebben op basis van deze CAO reeds een aantal concrete afspraken gemaakt binnen de onderneming rond de organisatie van het telewerk.Voor de ondernemingen die dit op vandaag nog niet hebben gedaan en waar het verplicht telewerk moet toegepast worden, heeft men een nieuw CAO afgesloten. Dit nieuw CAO vormt het wettelijke kader voor het verplicht telewerk en laat toe om op een flexibele manier een aantal afspraken te maken rond telewerk.

Waarover kunnen afspraken worden gemaakt :

  • Voor elke werknemer moeten er afspraken gemaakt worden over de apparatuur die nodig is om het werk te kunnen uitvoeren. Indien de werknemer zijn eigen apparatuur gebruikt, dient de werkgever de kosten die gepaard gaan met het installeren van informaticatoepassingen, maar ook de kosten voor gebruik, werking, onderhoud en verbinding, te vergoeden.
  • De werkbelasting van de telewerker moet gelijk zijn aan degene die op de gebruikelijke bedrijfslocatie gangbaar is.
  • Er worden afspraken gemaakt rond bereikbaarheid: wanneer wel, wanneer niet? Er dient hierbij rekening te worden gehouden met een werkbare afstemming tussen werk- en privéleven.
  • De werknemer wordt geïnformeerd over de specifieke preventiemaatregelen die genomen werden in het kader van telewerk, de mogelijkheid tot aanpassing van de werkpost, het goede gebruik ervan (ergonomie, …). Dit alles dient gebaseerd te zijn op een multidisciplinaire risicoanalyse.
  • In deze risicoanalyse is er ook aandacht voor de psychosociale aspecten. De werkgever dient bijzondere aandacht te hebben voor kwetsbare telewerkers.
  • Controle op telewerk mag enkel op gepaste en proportionele wijze, en met het nodige respect voor privacy. De werkgever informeert zijn werknemers over de wijze waarop deze controle gebeurt.

Dit CAO werd gesloten voor een bepaalde duur en treedt in principe buiten werking op 31 december 2021, tenzij de coronamaatregelen vóór die datum zouden komen te vervallen.

 

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis,Nationale Arbeidsraad, 26 januari 2021.