Hoe verloopt het traceren en testen van COVID-19-gevallen in het bedrijf? Wat is de rol van uw arbeidsarts?
Thematische artikels 27 november 2020

Hoe verloopt het traceren en testen van COVID-19-gevallen in het bedrijf? Wat is de rol van uw arbeidsarts?

Sinds 25 januari 2021 is er iets veranderd inzake de rol van de arbeidsarts wat betreft de opvolging van het testen en traceren van gevallen van contact met COVID-19 op de werkplaats. Voortaan zijn er voor elk hoog-risico contact 2 PCR-testen noodzakelijk. De eerste test dient zo snel mogelijk - liefst onmiddellijk - na identificatie plaats te vinden en dient, als de test positief is, om ook de contacten (gezinsleden) van het hoog-risico contact onmiddellijk te kunnen testen. Op die manier kan men de verspreiding van het virus sneller onder controle krijgen. De tweede PCR test vindt plaats ten vroegste na 7 dagen na het hoog-risico contact. Indien deze tweede PCR test negatief blijkt, dan kan de quarantaine onmiddellijk afgebroken worden
 

  • Een COVID-geval in uw organisatie 

Van zodra een persoon van uw organisatie positief gediagnosticeerd wordt voor COVID-19, wordt de arbeidsarts van Cohezio hiervan op de hoogte gebracht, hetzij door de contacttracing van de overheden, hetzij rechtstreeks door u. Wij willen u vriendelijk verzoeken contact op te nemen met uw arbeidsarts indien er zich bij uw personeel een bevestigd geval van COVID-19 voordoet.
 

  • Identificatie van hoog- en laagrisicopersonen

In samenwerking met u evalueert de arbeidsarts, in functie van de gestelde criteria, wie van uw personeel of uw bezoekers (leerlingen, patiënten, derden, …) als hoog- of laagrisicocontact beschouwd dient te worden.

Om deze hoogrisicocontacten zo goed mogelijk te kunnen identificeren, vragen we u om het document “contact tracing” te bekijken en in te vullen. Dit document, dat een eerste belangrijke filter is, dient u vervolgens aan uw arbeidsarts te bezorgen.
 

Download het document "Contact tracing"
 

  • De persoon (of personen) die als “hoog risico“ geïdentificeerd wordt

De arbeidsarts neemt vervolgens contact op met de personen die geïdentificeerd werden als hoogrisicocontacten en schrijft hen een PCR-test voor. Via een sms ontvangen ze twee codes waarmee ze zich naar een testcentrum kunnen begeven om de twee testen te laten uitvoeren. Deze personen zullen hun resultaten kunnen bekijken op het platform www.mijngezondheid.belgie.be.
 

  • Aangifte van een cluster 

Wanneer er zich een cluster voordoet in uw organisatie, zal de arbeidsarts u helpen met de melding hiervan aan de overheid (wettelijke verplichting). Hij kan er ook snel voor zorgen, in samenspraak met u, om snel PCR testen voor te schrijven aan het personeel dat als “hoog-risico” werd geïdentificeerd.
 

.

  • Interne bevoegden

Met het oog op een maximale efficiëntie, vragen we u om ons de contactgegevens van de traceringsverantwoordelijke(n) in uw organisatie mee te delen, zodat we samen kort op de bal kunnen spelen in geval van besmetting.
 

  • Preventie in uw organisatie

De arbeidsarts gaat eveneens na of de preventiemaatregelen die in uw organisatie werden genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan voldoende zijn, zowel wat betreft de maatregelen zelf als het begrijpen van deze regels door uw personeel en bezoekers. Met een checklist die u kan aanvragen, zal u kunnen nagaan of deze maatregelen geschikt en voldoende zijn. Een andere mogelijkheid is dat een gespecialiseerde preventieadviseur van Cohezio uw organisatie bezoekt om u te helpen met het invoeren van deze maatregelen.  
 

  • Sensibiliseer en informeer

Om u bij te staan bij het sensibiliseren en informeren van uw personeel rond de juiste sanitaire veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het virus, kan de arbeidsarts u ook wegwijs maken in de veelheid aan sensibiliseringsmateriaal dat u vrij kan raadplegen op onze website.   
 

Raadpleeg onze catalogus met sensibiliseringsmateriaal rond COVID-19