Jobstudenten: veiligheids- en gezondheidsaspecten
Thematische artikels 11 mei 2022

Jobstudenten: veiligheids- en gezondheidsaspecten

De schoolvakanties zijn traditioneel periodes waarin de werkgevers een beroep doen op jobstudenten. De student kan echter niet voor om het even welke werkpost worden ingezet.  Weet dat u als werkgever verplicht bent een aantal bijzondere veiligheidsmaatregelen in acht te nemen?

Basis

Jobstudenten worden beschouwd als ‘jongeren op het werk’ zoals bepaald in het Boek X Titel 3 van de Codex over het Welzijn op het Werk.  Voor deze jongeren moet de werkgever een aantal veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Alvorens een student te werk te stellen, dient de werkgever een risicoanalyse uit te voeren. Hij moet bijzondere aandacht schenken aan de risico’s waaraan de jobstudenten bij hun arbeid worden blootgesteld en rekening houden met hun gebrek aan ervaring en dat zij zich mogelijks niet of minder bewust zijn van de risico’s.

De werkgever moet de nodige preventiemaatregelen nemen:

 • de algemene preventiemaatregelen afgaande op de risicoanalyse
 • de preventiemaatregelen specifiek voor jongeren.

De werkgever vraagt steeds het advies van het Comité en de preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Er moet steeds een ervaren werknemer aanwezig zijn waar de jongere een risicovolle taak uitoefent!

 

Gezondheidstoezicht

Bepaalde jongeren moeten steeds een voorafgaande gezondheidsbeoordeling krijgen.  Het gaat om jongeren die

 • op het ogenblik van de tewerkstelling de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt en die voor de eerste keer werken
 • nachtarbeid verrichten (arbeid tussen 20u00 en 6u00) (slechts in uitzonderlijke gevallen is dit toegelaten)
 • blootgesteld zijn aan bijzondere risico’s.

Naast dit bijzonder medisch toezicht zijn uiteraard ook de algemene regels van het gezondheidstoezicht van toepassing. Jongeren krijgen dus hetzelfde medisch toezicht als de andere werknemers.

Het gaat dus om jobstudenten met

 • een veiligheidsfunctie
 • een functie met verhoogde waakzaamheid
 • een activiteit met een welbepaald risico (dit moet blijken uit de voorafgaande risicoanalyse)

Indien de jobstudent tijdens het jaar bij meerdere werkgevers wordt tewerkgesteld, wordt een voorafgaande gezondheidsbeoordeling enkel herhaald indien de jobstudent wordt blootgesteld aan risico’s waarvoor hij nog geen gezondheidsbeoordeling heeft gehad.  Daarnaast gelden ook de regels van de periodiciteit.  Dit betekent dat wie een voorafgaande gezondheidsbeoordeling heeft ondergaan, tweejaarlijks aan een periodiek onderzoek wordt onderworpen, tenzij de wet een andere periodiciteit vastlegt. Uiteraard, indien de risico’s zouden wijzigen, is een nieuwe voorafgaande gezondheidsbeoordeling vereist.  

Ook voor de jobstudenten kan het periodiek gezondheidstoezicht worden aangevuld met aanvullende medische handelingen.
 

Verboden activiteiten

Het is de werkgever verboden studenten bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren.

Zo mogen jongeren bvb. niet blootgesteld worden aan

 • schadelijke of giftige stoffen
 • ioniserende stralingen
 • extreme koude of hitte
 • lawaai en trillingen.

Daarnaast mogen de jongeren geen gevaarlijke machines bedienen of werken op plaatsen waar werkzaamheden worden verricht die ernstige brandwonden of ontploffingen kunnen veroorzaken.

Zij mogen ook geen taken uitvoeren die zij objectief gezien, lichamelijk of psychisch niet aankunnen.

Ook taken waarbij een jongere een verhoogd risico heeft op een ongeval door gebrek aan ervaring of opleiding, zijn verboden.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de studenten toch bovenvermelde activiteiten uitoefenen, mits zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • tenminste 18 jaar oud zijn
 • de student een studierichting volgt die overeenstemt met de werkzaamheden waarvoor het verbod van toepassing is
 • de nodige preventiemaatregelen werden genomen en
 • voorafgaand het advies werd gevraagd van het Comité voor preventie en bescherming op het werk en de preventieadviseur

In de arbeidswet zijn eveneens een aantal artikelen opgenomen waarbij de tewerkstelling van jongeren beperkt of uitgesloten wordt.  Jongeren onder de 18 jaar kunnen bijvoorbeeld niet tewerkgesteld worden op zon- en feestdagen.  Voor sommige activiteiten of in bepaalde sectoren bestaan er evenwel uitzonderingen.
 

Onthaal

De werkgever zal de nodige aandacht moeten besteden aan het onthaal van de jobstudent. De student moet niet alleen op de hoogte worden gebracht van alle veiligheidsvoorschriften en veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn in de onderneming, maar ook van alle risico’s en gevaren verbonden met de functie. Niet alleen het onthaal maar ook de begeleiding door een ervaren werknemer, het peter- of meterschap, moet voorzien worden. Dit moet in een afzonderlijk document worden vastgelegd.

Men dient de jobstudent o.a. te informeren over de volgende zaken:

 • De  collega’s en de hiërarchische meerdere
 • De taken, alsook de risico’s die verbonden zijn aan de job
 • De maatregelen inzake eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie
 • Het gebruik van machines, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • De organisatie van rustpauzes.

 

Bron

Boek X Titel 3 van de Codex over het Welzijn op het Werk