Overzicht wetgeving Actuascan 10 december 2020
Wetgeving 10 december 2020

Overzicht wetgeving Actuascan 10 december 2020

Covid-19

De wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de Covid-19 pandemie (Belgisch staatsblad van 13 november 2020)

Deze wet laat toe dat geneeskundige handelingen uitgevoerd kunnen worden door personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde uit te oefenen.

In het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, mogen de volgende medische handelingen, namelijk het voorbereiden, uitvoeren, behandelen, opslaan en doorsturen van staalafnames en collecties, worden verricht door personen die daartoe door of krachtens de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen niet wettelijk bevoegd zijn:

1.  Staalafnames en collectie van secreties en excreties
2.  Bloedafname via capillaire punctie.

Deze staalafnames en collecties mogen enkel worden verricht in het kader van mogelijke COVID-19-besmettingen

Lees meer


Biologische agentia

Koninklijk besluit van 23 november 2020 tot wijziging van boek VII, titel 1 betreffende biologische agentia van de codex over het welzijn op het werk (Belgisch staatsblad 26 november 2020)

Dit besluit voorziet in de omzetting van richtlijn (EU) 2019/1833 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot wijziging van de bijlagen I, III, V en VI bij de richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft zuiver technische aanpassingen en van richtlijn (EU) 2020/739 van de Commissie van 3 juni 2020 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opneming van SARS{CoV{2 in de lijst van biologische agentia waarvan bekend is dat zij bij de mens infectieziekten kunnen verwekken, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1833 van de Commissie.

Hiermee wordt het SARS-COV-2-virus als een biologische agens opgenomen in de codex welzijn op het werk onder groep 3.3.

Meer lezen

 

Chemische agentia

Koninklijk besluit van 19 november 2020 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft en van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk (Belgisch staatsblad van  8 december 2020)

Dit besluit voorziet in de omzetting van Richtlijn 2019/130 en van de Richtlijn 2019/983 van het Europees Parlement betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.  Hierdoor worden de werkzaamheden waarbij sprake is van blootstelling aan uitlaatgassen van dieselmotoren en van een dermale blootstelling aan minerale oliën die eerder in interne verbrandingsmotoren zijn gebruikt om de bewegende delen in de motor te smeren en af te koelen, toegevoegd aan de lijst van de carcinogene stoffen. 

Ook de lijst van de blootstellingsgrenswaarden voor een aantal kankerverwekkende stoffen aangepast. 

Meer lezen