Overzicht wetgeving Actuascan 15 januari 2021
Wetgeving 14 januari 2021

Overzicht wetgeving Actuascan 15 januari 2021

COVID-19

 • Ministerieel besluit van 12 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, Belgisch staatsblad van 12 januari 2021.

  Dit ministerieel besluit wijzigt het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken als volgt:

  • De maatregelen worden verlengd tot 1 maart 2021.
  • De in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige die door een werkgever of een gebruiker tijdelijk wordt ingezet om werkzaamheden in België uit te voeren, is ertoe gehouden het bewijs te leveren van een negatief resultaat van een test die werd afgenomen ten vroegste 72 uur voor de aanvang van zijn werkzaamheden of activiteit in België, wanneer hij langer dan 48 uur op het Belgisch grondgebied blijft. Dit negatief resultaat kan worden gecontroleerd door de preventieadviseurs-arbeidsartsen en door alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (voorheen beperkt tot de sectoren van de bouw, land- en tuinbouw en schoonmaak);
  • Personen die zich op de arbeidsplaats bevinden, leven de verplichtingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken na zoals vastgesteld door de bevoegde overheden. Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen, evenals alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aan de betrokken personen vragen het bewijs te leveren dat zij de verplichtingen naleven zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

Lees meer

 

 • De wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, Belgisch staatsblad van 30 december 2020.

  Deze wet wijzigt de welzijnswet als volgt:  In geval van een epidemie of pandemie kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, bijzondere preventiemaatregelen bepalen die van toepassing zijn in de ondernemingen en instellingen met het oog op de bescherming van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Lees meer

 

 • De wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, Belgisch staatsblad van 24 december 2020.

  Deze wet bepaalt de voorwaarden voor de afname, de uitvoering en de terugbetaling van de snelle antigeentesten en de zelftesten.

Lees meer

 

Burn-out

 • Koninklijk besluit van 28 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk, Belgisch staatsblad van 8 januari 2021.

  Het pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk is gericht op de sector van de financiële dienstverlening, de ziekenhuizen en de verpleeginstellingen met huisvesting.  Dit koninklijk besluit breidt het toepassingsgebied uit tot alle werknemers van de zorgsector.

Lees meer

 

Vaderschapsverlof

 • De programmawet van 20 december 2020, Belgisch staatsblad van 30 december 2020.

  Vanaf 1 januari 2021 trekt de programmawet het geboorteverlof voor de werknemer vader op van 10 tot 15 dagen voor de geboortes die plaatsvinden vanaf 1 januari 2021.

Lees meer