Preventieprogramma ter voorkoming van burn-out
Wetgeving 24 mei 2024

Preventieprogramma ter voorkoming van burn-out

Met een nieuw koninklijk besluit van 6 maart 2024 krijgen alle werknemers uit de privésector, alsook de werknemers van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, de mogelijkheid om een begeleidingstraject aan te vragen waardoor het risico op een burn-out vroegtijdig opgespoord en ingeperkt kan worden.

Het doel van dit programma is om zo vroeg mogelijk de door een burn-out bedreigde werknemer op te sporen of om de werknemers in een vroeg stadium van burn-out op te sporen om te voorkomen dat de symptomen verergeren, door deze werknemer een gepersonaliseerd begeleidingstraject aan te bieden.   

De werknemers kunnen zich kandidaat stellen voor een dergelijk begeleidingstraject.  Zij moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • In een vroeg stadium getroffen zijn door het syndroom van professionele uitputting of burn-out naar aanleiding van een blootstelling aan een psychosociaal risico in verband met het werk en;
  • Effectief aan het werk of in arbeidsongeschiktheid zijn sinds minder dan 2 maanden op de datum van de ondertekening van het opsporingsformulier door de behandelende arts, de arbeidsarts of de preventieadviseur psychosociale aspecten. 

Om in aanmerking te komen van het begeleidingstraject moet de betrokken werknemer bij Fedris een opsporingsaanvraag indienen via een formulier.  Dit formulier wordt ondertekend door de behandelend arts, de preventieadviseur-arbeidsarts of de preventieadviseur psychosociale aspecten.   Op basis van dit formulier zal Fedris nagaan of de betrokken werknemer het begeleidingstraject kan starten.

Het begeleidingstraject omvat:

  • Begeleiding door een coördinerend trajectbegeleider met werkgerichte sessies om de organisatorische elementen van de burn-out te beoordelen en te behandelen met daarna nog een follow-upsessie;
  • Individugerichte sessies met een begeleider belast met het psychosociaal gedeelte om de individuele elementen van de burn-out te beoordelen en te behandelen;
  • Individugerichte sessies met een begeleider belast met het lichamelijke gedeelte om de lichamelijke elementen van de burn-out te beoordelen en te behandelen;
  • En tenslotte een sessie samenhang werk-gezondheid georganiseerd door de coördinerend begeleider om de samenhang tussen de bij het begeleidingstraject betrokken begeleiders en andere preventieadviseurs te bevorderen.

Fedris neemt de kosten van het begeleidingstraject ten laste.

Arbeidsgerelateerde ziekte

Met het besluit wordt “burn-out”, of het syndroom van professionele uitputting thans ook officieel beschouwd als een “arbeidsgerelateerde ziekte” en kan daardoor aanleiding geven tot ondersteuning door Fedris.  

Sinds 2019 had men ook al het pilootproject via Fedris waarbij een begeleidingstraject voor werknemers die ten gevolge van een arbeidsgerelateerde psychosociale risico bedreigd of getroffen zijn in een vroeg stadium van burn-out.  In ieder geval eindigt het pilootproject met deze nieuwe wetgeving.  

 

Bron:  Koninklijk besluit van 6 maart 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, met betrekking tot de programma's voor de preventie van de lage rugpijn en van burn-out, Belgisch staatsblad van 15 april 2024.