Recht op outplacement na beëindiging arbeidscontract omwille van medische reden
Wetgeving 29 mei 2019

Recht op outplacement na beëindiging arbeidscontract omwille van medische reden

De werknemer die ontslagen wordt, heeft onder bepaalde voorwaarden recht op outplacement. Dit betekent dat de werkgever na het ontslag een dienstverlener zal aanstellen die de werknemer zal begeleiden bij het vinden van een andere job.

Het aanbod voor outplacement was in het verleden enkel verplicht bij het ontslag van een werknemer ouder dan 45 jaar. Met de wet inzake het eenheidsstatuut werd die verplichting reeds uitgebreid tot alle werknemers, ongeacht leeftijd, die ontslagen werden met een opzegtermijn van meer dan 30 weken.

Met de invoering van de nieuwe wet betreffende de jobsdeal, is er nu ook een recht op outplacement voor alle werknemers aan wiens arbeidsovereenkomst een einde komt doordat de werkgever zich beroept op medische overmacht.

Beëindiging van het arbeidscontract omwille van medische redenen

De wet op arbeidsovereenkomsten laat toe om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht wanneer voor het de werknemer door een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval definitief onmogelijk is het overeengekomen werk uit te voeren. Het beëindigen omwille van overmacht is enkel mogelijk nadat de re-integratieprocedure volledig werd beëindigd.

Het is niet zo dat de vaststelling van een definitieve ongeschiktheid automatisch leidt tot een einde van de arbeidsovereenkomst omwille van medische reden. De werkgever of de werknemer moeten de overmacht ook uitdrukkelijk vaststellen. Dit gebeurt met een ontslagbrief die kan uitgaan van de werkgever of de werknemer. Dit kan ook gebeuren in een onderling akkoord.

Verplicht aanbod voor outplacement

Het aanbod voor outplacement bij medische overmacht is enkel verplicht indien de werkgever een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst. Indien de werknemer zelf een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst, of indien de werkgever en de werknemer in onderlinge akkoord de overeenkomst beëindigen, is de werkgever niet verplicht om outplacement aan te bieden.

De werkgever is vrijgesteld van deze verplichting indien zijn sectoraal Fonds voor bestaanszekerheid een gelijkwaardige outplacementbegeleiding aanbiedt.   
 

De procedure

De werkgever die zich beroept op de overmacht, moet uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen nadat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd, schriftelijk een outplacementaanbod ter waarde van 1.800€ aanbieden aan de werknemer.

De werknemer beschikt over een termijn van 4 weken te rekenen vanaf het aanbod, om al dan niet zijn schriftelijke instemming met dit aanbod te geven. Hij is dus niet verplicht om op dit aanbod in te gaan. 

De adviserend geneesheer van het ziekenfonds wordt geïnformeerd over de aanvang en de inhoud van de outplacementbegeleiding binnen een termijn van vijftien dagen na aanvang van de outplacementbegeleiding.  

De werknemer heeft recht op een outplacementbegeleiding van minstens 30 uren gedurende een maximumperiode van 3 maanden.

 

Johan VAN MIDDEL,
Legal expert Cohezio

 

Bron : Wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal (Belgisch Staatsblad van 19 april 2019)