Sociale verkiezingen: voorwaarden voor het elektronisch stemmen wordt versoepeld
Wetgeving 24 december 2019

Sociale verkiezingen: voorwaarden voor het elektronisch stemmen wordt versoepeld

De mogelijkheid om elektronisch te stemmen bestaat al sinds 2012.  Voor de sociale verkiezingen die in mei van 2020 moeten georganiseerd worden, werden een aantal versoepelingen aangebracht aan dit systeem. 

Unanimiteit

De beslissing om elektronisch te stemmen gebeurt in elke ondernemingsraad of comité, of bij ontstentenis hiervan in een onderling akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging.  Deze beslissing moet niet met unanimiteit worden genomen maar volgt de normale regels waarop een beslissing wordt genomen binnen de ondernemingsraad of het comité.  Hiervoor kijkt men dus best het huishoudelijk reglement even na om na te gaan hoe een beslissing wordt genomen in de ondernemingsraad of het comité. 

Indien er geen regels opgenomen zijn over hoe een beslissing moet genomen worden of indien er helemaal geen huishoudelijk reglement aanwezig is, is toch een unanimiteit vereist.   

Het akkoord binnen het comité of de raad

Indien er een akkoord is binnen het comité of de raad over het elektronisch stemmen, moet dit akkoord ook een aantal punten bevatten over de manier waarop elektronisch kan gestemd worden. Het akkoord moet de volgende punten omvatten :

  • Bijzondere voorwaarden om het geheim van de stemming te verzekeren en elke beïnvloeding van het stemgedrag tijdens de stemming te voorkomen.
  • Omschrijving van de gebruikelijke werkpost.
  • Modaliteiten met het oog op de goede werking van het stembureau en in het bijzonder over de aandacht die moet worden besteed aan de wijze van identificatie van de kiezers.
  • De gebruikelijke werkpost

De wet laat de werknemer ook toe om vanop zijn gebruikelijke werkpost te stemmen indien hierover een akkoord bestaat. Dit gebeurt via een drager die aangesloten is op het beveiligde netwerk van de onderneming.  Dit betekent dat de werkgever geen elektronisch stembureau moet installeren waar alle werknemers hun stem moesten komen uitbrengen. De stemming kan dus volledig vanaf afstand worden georganiseerd.

Johan Van Middel,
Legal Expert


Bron: de wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.