Wat is een arbeidsongeval en hoe kunt u er zo goed mogelijk mee omgaan?
Onze publicaties 28 september 2021

Wat is een arbeidsongeval en hoe kunt u er zo goed mogelijk mee omgaan?

Wat is een arbeidsongeval?

De FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg definieert een arbeidsongeval als "elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt, en dat een letsel veroorzaakt. Wordt eveneens als een arbeidsongeval aanzien, het ongeval dat zich voordoet op de weg van en naar het werk"1.

Heel vaak worden arbeidsongevallen niet ernstig genoeg genomen als er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid. Nochtans moet het ook als een arbeidsongeval worden beschouwd wanneer een werknemer aan zijn arm een lichte brandwonde oploopt, die toch verzorging nodig heeft (wat bepaalde kosten veroorzaakt). Daarom wordt ten zeerste aanbevolen om zo spoedig mogelijk de hier beschreven stappen te volgen.
 

Wat moet u concreet doen bij een arbeidsongeval ?

Er wordt sterk aangeraden om zo snel mogelijk na het ongeval aangifte te doen bij uw verzekeraar. Doe dat in elk geval, zelfs als er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid! We herinneren eraan dat iedere werkgever wettelijk verplicht is om een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan, net zoals hij verplicht is om zich aan te sluiten bij een EDPBW.

Voor elk ongeval met minstens vier kalenderdagen arbeidsongeschiktheid als gevolg moet een aangifteformulier worden ingevuld, dat kan worden gedownload op de website van Fedris (het Federaal agentschap voor de beroepsrisico’s). De preventieadviseur van uw Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) staat klaar om dat document samen met u op te stellen, zodat het onderzoek van het ongeval op een onberispelijke manier kan verlopen. Uw EDPBW kan u dit formulier ook bezorgen, neem dus zeker zo snel mogelijk contact op wanneer  zich een arbeidsongeval voordoet.

Ten slotte dient u het aangifteformulier van het arbeidsongeval gedurende 10 jaar te bewaren.

In geval van een ernstig arbeidsongeval moeten er twee documenten worden opgesteld. Enerzijds een preventieverslag van het ongeval en de oorzaken ervan. Dat maakt uw EDPBW samen met u op. Anderzijds zal er, steeds in overleg met een preventieadviseur van uw EDPBW, een specifiek actieplan worden opgesteld om te vermijden dat het ongeval zich opnieuw voordoet. Beide documenten moeten binnen de tien kalenderdagen naar de FOD Werkgelegenheid worden gestuurd, het is dan ook belangrijk om snel de nodige stappen te ondernemen.
 

Arbeidsongevallen voorkomen

Met de hulp van uw EDPBW kunt u arbeidsongevallen voorkomen. Een preventieadviseur maakt namelijk periodiek een afspraak om uw bedrijf te komen bezoeken en geeft u uitstekend advies over een heel aantal onderwerpen, gaande van veiligheid tot hygiëne of geschikt preventiemateriaal.

Bovendien zorgt die externe aanbieder niet alleen voor de preventie van arbeidsongevallen, maar ook voor eventuele medische onderzoeken of voor ondersteuning bij psychosociale schade die zich kan voordoen bij een ongeval (bijvoorbeeld wanneer iemand getuige is van een ernstig ongeval).
 

Communication is the key!

Het is van fundamenteel belang om naar uw medewerkers toe goed te communiceren over arbeidsongevallen en de preventie ervan. En zelfs als die verschillende stappen eventueel beschreven staan in uw Huishoudelijk Reglement, is het uiterst belangrijk dat elke werknemer weet hoe hij moet reageren op dergelijke situaties. Sommige bedrijven organiseren "toolbox meetings": vergaderingen met als doel de medewerkers te informeren in verband met de risico’s in het bedrijf en de bijbehorende preventiemaatregelen. Goede informatie leidt de facto tot een betere preventie.

Cohezio is uw partner bij uitstek om te waken over de veiligheid van uw werknemers.

Ontdek hier al ons sensibiliseringsmateriaal !

Gilles Josson,
Communication officer

Meer weten?