De risicoanalyse (uitgevoerd in samenwerking met de arbeidsgeneesheer)  bepaalt welke werknemers onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht en onder welke voorwaarden. Het type en de frequentie van het gezondheidstoezicht hangt af van verschillende factoren: de risico’s verbonden aan de werkpost, het tijdstip binnen de loopbaan, de bijzonderheden van de individuele werknemer...

De risicoposten

Het gezondheidstoezicht is van toepassing op alle werknemers die tewerkgesteld zijn in een werkpost waarvan de risicoanalyse heeft uitgewezen dat deze risico’s inhoudt. Het kan gaan om:

 • een veiligheidsfunctie: bijvoorbeeld werk met wapendracht, kraanbestuurder, werk met rolbruggen, hefwerktuigen, motorvoertuigen, etc.
 • een functie met verhoogde waakzaamheid of controlefunctie: een functie waarbij  permanente waakzaamheid vereist is.
 • Activiteiten met een welbepaald risico. Voorbeelden van risico’s:
  • Blootstelling aan chemische, biologische of fysische agentia
  • Een lichamelijke of mentale belasting te wijten aan zwaar, monotoon of tempogebonden werk
  • Een belasting van ergonomische aard zoals in het geval van manueel hanteren van lasten of beeldschermwerk
  • Een psychosociale belasting
  • Nacht- of ploegenarbeid

 

De verschillende momenten waarop het medisch onderzoek plaatsvindt

Bovenop het periodieke gezondheidsonderzoek voorziet de wetgeving eveneens dat er een medisch onderzoek moet plaatsvinden

 • bij aanwerving,
 • bij werkhervatting,
 • na de beëindiging van de tewerkstelling in een bepaalde post (voor wat betreft bepaalde risico’s).

De werknemer kan ook, op eigen initiatief, spontaan een consultatie aanvragen bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

De verschillende types medische onderzoeken volgens tijdscriterium:

 

Bijzondere werknemerscategorieën

Voor bepaalde categorieën werknemers bestaan er aangepaste medische onderzoeken, in functie van:

 • hun lichamelijke toestand
 • hun leeftijd
 • het al dan niet op contractuele basis tewerkgesteld zijn.

Aan elk van deze bijzondere categorieën werd een apart koninklijk besluit gewijd. De verschillende koninklijke besluiten hebben betrekking op:

 

Meer info

Contacteer ons

FAQ Gezondheidstoezicht