Wetgeving - juni 2020
Wetgeving 23 juni 2020

Wetgeving - juni 2020

Moederschap

De wet van 12 juni 2020 tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust, Belgisch staatsblad van 18 juni 2020.

De volgende dagen worden gelijkgesteld met periodes van arbeid met het oog op de verlenging van de periode van arbeidsonderbreking na de achtste week na de bevalling. 

  • Ziekte
  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
  • Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen
  • Werkverwijdering (profylactisch verlof)

Dit betekent dat deze gelijkgestelde dagen kunnen overgedragen worden naar het postnataal verlof.

Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2020.


Verbod op Americium-241

Koninklijk besluit van 4 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen houdende de verbodsbepaling betreffende het gebruik van Am-241 voor meting van dikte, massa of densiteit in het kader van de vervaardiging van textiel, Belgisch staatsblad van 12 juni 2020.

Het is verboden om gebruik te maken van Americium-241-bronnen voor meting van dikte, massa of densiteit in het kader van de vervaardiging van textiel.  De exploitanten die op 22 juni 2020 een oprichtings- en exploitatievergunningen bezitten voor het gebruik van één of meerdere Americium-241-bronnen voor meting van dikte, massa of densiteit in het kader van de vervaardiging van textiel, mogen de Americium-241 bronnen verder gebruiken tot en met 31 december 2025.


Ioniserende stralingen

Het koninklijk besluit van 29 mei 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft het vergunningsstelsel van de inrichtingen van klasse I en het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling, Belgisch staatsblad van 11 juni 2020.

Dit koninklijk besluit heeft tot doel om via wijzigingen aan het Algemeen reglement uitvoering te geven aan de Wet van 6 december 2018. Hiertoe worden de volgende wijzigingen aangebracht :
- Verduidelijking van de diverse stappen in het vergunningsproces;
- Centralisering van het openbaar onderzoek, verruiming van de bekendmaking en toegankelijker maken van de informatie;
- Verduidelijking van de rol van het Agentschap bij het proces betreffende de milieueffectbeoordeling.

 

Koninklijk besluit van 28 april 2020 tot wijziging van titel 5 betreffende ioniserende stralingen van boek V van de codex over het welzijn op het werk, Belgisch staatsblad van 27 mei 2020.

Dit besluit wijzigt titel 5 van de codex als volgt:  

  • Voor iedere werknemer die onderworpen is aan een gezondheidstoezicht wordt een gezondheidsdossier opgesteld.  Dit dossier wordt bewaard tot 50 jaar na de beëindiging van het werk waardoor men blootgesteld is aan ioniserende stralingen.
  • De bijzondere verplichtingen van de externe ondernemingen, in het bijzonder de voorafgaande aangifte aan de algemene directie TWW wordt afgeschaft.
  • De externe onderneming waakt over het gezondheidstoezicht op zijn werkers. 

Deze nieuwe bepalingen treden in werking op 1 december 2020.

 

COVID-19

Koninklijk besluit nr. 22 van 4 juni 2020 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers, Belgisch staatsblad van 11 juni 2020.

Binnen Fedris, wordt een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers opgericht, het COVID-19 Vrijwilligersfonds genoemd.

Vrijwilligersfonds draagt bij wanneer de vrijwilliger is overleden als gevolg van een besmetting door COVID-19 in het kader van de activiteit die buiten zijn of haar huis als vrijwilliger wordt verricht. Om in aanmerking te worden genomen, moet de activiteit uitgevoerd zijn tijdens de periode van 1 maart 2020 tot eind juni 2020.

 

Koninklijk besluit van 29 mei 2020 tot uitvoering van het artikel 70, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, Belgisch staatsblad van 3 juni 2020.

Dit besluit legt de voorwaarden vast voor de aanrekening van de uitgevoerde serologische testen voor de opsporing van antilichamen tegen het SARS-CoV-2-virus aan de verzekering voor geneeskundige verzorging.