Wijziging van reglementering inzake de bescherming van de jongeren op het werk en stagiairs
Législation 31 augustus 2016

Wijziging van reglementering inzake de bescherming van de jongeren op het werk en stagiairs

De jongeren genieten van een bijzondere bescherming wanneer zij arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon.  Deze maatregelen kan men terugvinden in het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk.  Een nieuw besluit, gepubliceerd op 25 juli 2016,  brengt enkele wijzigingen aan.

Jongeren op het werk

Onder jongeren op het werk verstaat de huidige wetgeving volgende categorieën :

  • Jongeren van 15 tot 18
  • Personen met een leerovereenkomst, of de personen die arbeid verrichten in het kader in het kader van hun studieprogramma of een opleidingstraject.
  • Jobstudenten

Met de nieuwe wetgeving komen ook de personen die arbeid verrichten in het kader van een opleidingstraject onder de "jongeren op het werk" te vallen. Met “opleidingstraject” wordt bedoeld ieder traject dat bestaat uit een theoretische en/of algemene vorming in een opleidingsinstelling die aangevuld wordt met een praktische opleiding bij een werkgever (bijvoorbeeld een werkzoekende die een opleiding volgt om zich te bekwamen en als deel van die opleiding opgeleid wordt door een werkgever).

 

Verboden werkzaamheden

 

Categorie jongeren van 15 tot 18 jaar

Jongeren van 15 tot 18 jaar mochten vroeger bepaalde werkzaamheden niet uitvoeren tenzij bepaalde voorwaarden werd voldaan.  Voorbeelden van verboden werkzaamheden zijn deze waarbij er sprake is van blootstelling aan ioniserende straling, extreme temperaturen, toxische of kankerverwekkende agentia. Met de nieuwe wetgeving wordt deze absolute leeftijdsgrens opgetrokken tot 16 jaar.

Ook de voorwaarden waaraan voldaan moeten worden om deze categorie uitzonderlijk tewerk te stellen in deze verboden activiteiten werden lichtjes aangepast. De voorwaarden zijn voortaan de volgende :

  • de werkgever moet voor een specifieke en adequate opleiding zorgen;
  • de werkgever moet de nodige preventiemaatregelen treffen en vergewist zich ervan dat deze effectief zijn;
  • de activiteiten moeten plaatsvinden in het bijzijn van een ervaren werknemer.

De verplichting dat voor deze categorie het werk onontbeerlijk moet zijn voor de gevolgde beroepsopleiding, komt voortaan te vervallen.

 

Categorie personen met leerovereenkomst of arbeid in het kader van studieprogramma of opleidingstraject

De personen met een leerovereenkomst, of de personen die arbeid verrichten in het kader in het kader van hun studieprogramma of een opleidingstraject (in geval zij niet meer onderworpen zijn aan leerplicht), kunnen deze werkzaamheden toch uitvoeren indien:

  • deze onontbeerlijk zijn voor hun beroepsopleiding (deze verplichting geldt dus nu enkel voor de categorie personen met een leerovereenkomst waar zij vroeger gold voor elke jongere van 15 tot 18)
  • de werkgever de nodige specifieke en toereikende opleiding voorziet
  • de werkgever de nodige preventiemaatregelen neemt en verzekert dat de maatregelen worden nageleefd
  • hij ervoor zorgt dat de activiteiten worden uitgevoerd in het bijzijn van een ervaren werknemer. 

 

Categorie jobstudenten

Voor jobstudenten blijven al deze activiteiten onder alle omstandigheden verboden. Dit gold al in de bestaande wetgeving. Voor wat betreft jobstudenten verandert er dus niets.

 

Stagiairs

Ook voor de stagiairs gelden bijzondere beschermingsmaatregelen.  Deze maatregelen zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs.   De reglementering betreffende de verboden werkzaamheden en de afwijkingen voor jongeren op het werk zijn echter òòk van toepassing op stagiairs, doordat in het KB betreffende stagiairs verwezen wordt naar de de regelgeving betreffende de bescherming van de jongeren.  Bijgevolg gelden de hierboven vermelde aanpassingen voor de regelgeving rond jongeren dus ook voor stagiairs.

 

Inwerkingtreding

De nieuwe reglementering treedt in werking vanaf 4 augustus 2016.

 

Bron: Koninklijk besluit van 31 mei 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs,  BS van 25 juli 2016.