Wijzigingen wetgeving gezondheidstoezicht : de aanpak van Cohezio
Wetgeving 31 oktober 2019

Wijzigingen wetgeving gezondheidstoezicht : de aanpak van Cohezio

We hebben het al aangekondigd in juni : op 11 juni 2019 verscheen een nieuw Koninklijk Besluit ter hervorming van het systeem voor gezondheidstoezicht van de werknemers. 

Cohezio heeft hierover een aantal informatiesessies georganiseerd, waarop u misschien niet aanwezig kon zijn. We sommen hieronder de belangrijke punten even op. Bovendien kan u via deze link de powerpoint-presentaties van de infosessies raadplegen.


24 maanden : de standaardregel

De standaardregel is voortaan dat de werknemer die aan het gezondheidstoezicht is onderworpen, om de 24 maanden een klinisch onderzoek zal krijgen, uitgevoerd door de preventieadviseur-arbeidsarts. Een jaarlijks contact met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk blijft echter behouden in de vorm van het TGB (Tussentijds gezondheidsbezoek), uitgevoerd door een verpleegkundige om de 24 maanden (afgewisseld door het medisch onderzoek).

Het is belangrijk op te merken dat de preventieadviseur-arbeidsarts op basis van de risicoanalyse steeds kan beslissen om de frequentie van het periodiek onderzoek van een werknemer of van een groep werknemers te verhogen.


Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen op deze regel van 24 maanden. Sommige risico’s waaraan de werknemers zijn onderworpen, vereisen dat ze om de 12 maanden worden gezien door de arts (vooral CMR-risico’s (die te maken hebben met kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxische stoffen), risico’s op ioniserende straling klasse I en II en risico’s die verband houden met een hyperbare omgeving). Andere risico’s kunnen de periodiciteit van het medisch onderzoek op 36 maanden brengen (nacht- of ploegenwerk zonder specifieke risico’s, het hanteren van lasten voor de werknemers jonger dan 45 jaar, enz.), en andere hebben een periodiciteit van 60 maanden (ultra- of infrasone trillingen, enz.).

Bijlage I.4-5 van het K.B. bepaalt de frequentie en de inhoud van het periodiek gezondheidstoezicht en van de bijkomende medische handelingen.


Tussentijds gezondheidsbezoek (TGB)

Tussen twee medische onderzoeken bij de arbeidsarts in zal de werknemer vanaf nu worden gezien door de arbeidsverpleegkundige, tijdens wat wij bij Cohezio het TGB (Tussentijds Gezondheidsbezoek) noemen. Dat is een standaardgesprek, uitgevoerd op basis van een vragenlijst en indien nodig aangevuld door technische handelingen (intradermo, bloedafname, audiometrie, spirometrie, enz.). De bedoeling van het gesprek is het opsporen van eventuele gezondheidsproblemen die te maken hebben met het werk, aan de hand van gerichte vragenlijsten van hoge kwaliteit, gebaseerd op de risico’s van de werknemer. Het gesprek wordt gevoerd door speciaal opgeleide verpleegkundigen (verpleegkundigen in gezondheid op het werk). Het verloopt altijd onder de verantwoordelijkheid van de arbeidsarts. Indien nodig verwijst de verpleegkundige de werknemer door naar de arbeidsarts.

Dit gesprek leidt niet tot een beslissing in verband met de geschiktheid.

De arbeidsarts volgt de resultaten van dat TGB nauw op: hij neemt kennis van de door de verpleegkundige beheerde dossiers en van de resultaten van de eventuele bijkomende handelingen die werden aangevraagd en zorgt voor de opvolging ervan. Is alles normaal, dan zal de werknemer het jaar daarna door de arts worden gezien. In geval van afwijkende resultaten in de vragenlijst(en) of in de technische handelingen, neemt de arts contact op met de werknemer.

Het is belangrijk op te merken dat de werknemer steeds, op elk moment, de mogelijkheid heeft om een contact met zijn arbeidsarts of een spontane consultatie te vragen.

 

Hoe zal dit in de praktijk worden georganiseerd bij Cohezio ?

Het Koninklijk Besluit is reeds in juni 2019 van kracht geworden (10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bij Cohezio hebben we gekozen voor een volledige toepassing vanaf 1 januari 2020, om samen met elke klant te overleggen en ons te organiseren. Uw arbeidsarts zal dus tegen eind 2019 contact opnemen om te kijken welk effect het Koninklijk Besluit heeft op de werknemers van uw organisatie, op basis van hun specifieke risico’s.

De werknemers die geen periodiek bezoek hebben gehad in de loop van 2019, zullen in de loop van 2020 worden uitgenodigd voor hun medisch bezoek volgens het nieuwe regime. In 2021 zullen ze worden uitgenodigd voor hun eerste TGB.

De werknemers die wel reeds hun periodieke bezoek hebben gehad in de loop van 2019, zullen in 2021 worden uitgenodigd voor hun medisch bezoek volgens het nieuwe regime. Ze zullen worden uitgenodigd voor hun eerste TGB in 2020.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met uw arbeidsarts.

De directie van Cohezio

 

Bekijk de Powerpoint-presentatie