Thuiswerk of telewerk ?
Thematische artikels 24 januari 2018

Thuiswerk of telewerk ?

Thuiswerken of telewerken op wisselende locaties is actueler dan ooit. In dit artikel schetsen we het wettelijk kader. 

Lees ook ons artikel over de psychosociale impact van telewerken

Lees ook ons artikel over telewerk en arbeidsongevallen

 

Wettelijk kader ?

Voor de ondernemingen, die behoren tot de privésector, werd in 2005 een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten (CAO nr. 85) die een aantal regels vastlegt waaronder telewerk kan worden georganiseerd.  Dit is van toepassing voor de werknemer die op een regelmatige wijze zijn werk uitvoert buiten de bedrijfslocatie. 

Het "occasioneel telewerk" bestaat pas sinds 2017.  Met de wet van 5 maart 2017 betreffende het werkbaar en wendbaar werk, werd toen een wettelijk kader gecreëerd voor het telewerk dat niet regelmatig maar slechts occasioneel wordt verricht.
 

Telewerk of thuiswerk ?

Telewerk is niet hetzelfde als thuiswerk, maar wordt beschouwd als een vorm van thuiswerk.

Bij telewerk voert de werknemer, in het kader van zijn arbeidsovereenkomst, zijn werk regelmatig uit op een andere locatie.  Telewerk kan dus thuis uitgevoerd worden of op een andere locatie gekozen door de werknemer.  Hij maakt hierbij wel gebruik van informatietechnologie.  Dit laatste maakt juist het verschil met thuiswerk.

 

Telewerk praktisch ?

Telewerk is geen recht maar ook geen plicht.  Dit betekent dat telewerk enkel op vrijwillige basis wordt overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer. 

Voor iedere telewerker moet een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld, uiterlijk op het ogenblik waarop de werknemer start met telewerk.  Dit kan als een bijlage bij de bestaande arbeidsovereenkomst.  Deze overeenkomst moet minstens volgende afspraken vermelden :

  • De frequentie en de eventuele dagen waarop het telewerk wordt verricht, eventueel ook de dagen of uren van aanwezigheid in de onderneming.
  • De ogenblikken waarop de telewerker bereikbaar moet zijn en via welke middelen.
  • De periodes waarop de telewerker een beroep kan doen op op technische ondersteuning.
  • De regels betreffende de vergoeding van de kosten.
  • De voorwaarden en de regels voor de terugkeer naar de bedrijfslocatie van de werkgever.
  • De plaatsen die de telewerker heeft gekozen om zijn werk te verrichten.
  • Eventueel de periode tijdens dewelke het telewerk kan worden verricht.

Op het niveau van de arbeidsvoorwaarden geniet de telewerker dezelfde rechten als vergelijkbare werknemers die op de bedrijfslocatie van de werkgever werken. Gelet op de bijzondere kenmerken van telewerk, kan een specifieke collectieve of een individuele overeenkomst worden afgesloten waarin een aantal afwijkende bepalingen worden vastgelegd.

De telewerker moet dezelfde arbeidsduur respecteren die ook voor andere medewerkers van toepassing is maar hij heeft wel de mogelijkheid om dit zelf te organiseren.  Voor de telewerker gelden evenwel dezelfde werkbelasting en prestatienormen als voor de andere werknemers die hun werkzaamheden op de bedrijfslocatie uitvoeren van de werkgever.

De werkgever moet ook de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de telewerker geïsoleerd geraakt van de andere werknemers in het bedrijf.  Hij zal de telewerker daartoe toelaten regelmatig contact op te nemen met zijn collega’s en hem toegang verlenen tot informatie betreffende de onderneming.

 

Bron

CAO nr.85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk