De oprichting van het comité voor preventie en bescherming op het werk
Thematische artikels 09 november 2020

De oprichting van het comité voor preventie en bescherming op het werk

Elke onderneming die in 2019 gewoonlijk minstens 50 werknemers tewerkstelde moet sociale verkiezingen organiseren.  De eerstvolgende stap na de verkiezing van de leden, is de oprichting van het comité voor preventie en bescherming op het werk

De installatievergadering van het comité moet uiterlijk binnen de 45 dagen volgend op de dag van de verkiezingen gehouden worden.  

De installatievergadering zal samengeroepen worden door de voorzitter van het oude comité.  Is het de eerste keer dat een comité wordt geïnstalleerd, dan zal het ondernemingshoofd het comité samenroepen.  Alle werknemersvertegenwoordigers die effectief verkozen zijn en werkgeversvertegenwoordigers zullen uitgenodigd worden om op de vergadering aanwezig te zijn.  De plaatsvervangende leden kunnen ook deelnemen aan deze vergadering, echter enkel wanneer een effectief lid niet aanwezig kan zijn. 

Tijdens de installatievergadering zullen een voorzitter en een secretaris worden aangeduid.  De voorzitter is het ondernemingshoofd maar kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de werkgeversvertegenwoordiging.  De voorzitter zorgt onder meer voor de goede werking van het comité, leidt de vergaderingen en besprekingen, en kondigt ook de genomen beslissingen aan.  Ook is hij belast met en verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de beslissingen.

De secretaris is het hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.  De secretaris zorgt ervoor dat de leden tijdig worden opgeroepen en alle nodige documenten ontvangen.  Hij stelt ook de notulen van de vergadering op. 

Voor een goede werking van het comité is een huishoudelijk reglement onontbeerlijk.  Dit reglement bepaalt hoe, waar en wanneer het comité vergadert.  De installatievergadering zal dus een huishoudelijk reglement moeten optstellen.

De wet bepaalt een aantal verplichte punten die minimaal in het huishoudelijk reglement moeten opgenomen worden. Het gaat onder meer over :

  • de regels over het verloop van de vergadering,
  • de regels betreffende het vereiste aanwezigheidsquorum om rechtsgeldig te kunnen vergaderen en te beslissen,
  • de wijze waarop inzage wordt verleend in de verslagen, …. 

Naast deze verplichte vermeldingen, kan men ook tal van praktische aspecten opnemen in het huishoudelijk reglement, voor zover men dit nodig acht voor de goede werking van het comité. 

Zo kan men de faciliteiten vastleggen waarover de personeelsafgevaardigden kunnen beschikken (zoals tijd, ruimtes, voorbereidende vergaderingen, …), verplaatsingsvergoedingen, inhaalrust, gebruik van de taal, …..

 

Meer info

Meer info over de installatie van het comité vindt u op deze webpagina

U kan uiteraard met uw vragen ook terecht bij uw preventieadviseur bij Cohezio.

 

Johan Van Middel, juridisch expert bij Cohezio.