Het gezondheidsonderzoek vindt plaats op verschillende tijdstippen doorheen de loopbaan van uw werknemer. De risicoanalyse bepaalt welke werknemers onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht.


De verschillende tijdstippen van het gezondheidsonderzoek

Het gezondheidsonderzoek vindt plaats op verschillende tijdstippen doorheen de loopbaan van de werknemer :

  • Bij aanwerving : de arbeidsgeneesheer beslist of de werknemer geschikt is voor zijn functie
  • Periodiek volgens de risico’s verbonden aan het werk: werknemers die blootgesteld zijn aan risico’s worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. De periodiciteit hangt af van het risico waaraan men wordt blootgesteld
  • Wanneer er nieuwe risico’s opduiken,
  • In geval van zwangerschap of lactatie ,
  • Bij de reïntegratie van een werknemer die voor onbeperkte tijd ongeschikt wordt verklaard voor de uitoefening van zijn functie
  • Bij werkhervatting na een afwezigheid van meer dan vier weken ,
  • Bij sommige risico’s nog steeds nà de tewerkstelling ,
  • Op vraag van de werknemer.


De verschillende types gezondheidsonderzoek

 

Hoe kan u als werkgever het gezondheidsonderzoek van uw werknemers inplannen ?

De werkgever vult het formulier “Verzoek om gezondheidstoezicht over de werknemers" in voor elke aanvraag van een gezondheidsonderzoek van zijn werknemers.

Uitzondering : het periodiek gezondheidsonderzoek. Bij dit soort gezondheidsonderzoek plant Cohezio de gezondheidsonderzoeken van uw werknemers in.

Cohezio nodigt uw werknemers uit via e-mail, fax of per post en bezorgt u de planning van de consultaties (datum, uur, adres van onderzoek).

 

 

Meer informatie

Contacteer ons