Algemeen

Cohezio VZW, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 1-8, ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0410.623.764, is een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. 
De website www.cohezio.be en alle online applicaties die ter beschikking worden gesteld, worden volledig beheerd door Cohezio VZW. 
Cohezio VZW kan als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk persoonsgegevens verzamelen en bijhouden naar aanleiding van het gebruik van de website of een online applicatie, of naar aanleiding van elk verzoek om enige informatie.  Dit gebeurt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, zoals de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   
Dit document biedt u de nodige informatie betreffende de manier waarop uw persoonsgegevens worden bijgehouden en uw rechten en plichten die verbonden zijn met het gebruik van de website of de online applicaties. 

Verantwoordelijke voor de verwerking van privacygegevens

Cohezio VZW is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via de website of de online applicatie worden verkregen. 
Indien u persoonsgegevens meedeelt aan Cohezio VZW via de website of door het gebruik van een online applicatie, geeft u uw uitdrukkelijke toestemming aan Cohezio VZW om uw gegevens te verwerken voor volgende doeleinden: 

 • Gebruik van applicaties die ter beschikking staan van klanten 
 • Aanvragen voor opleidingen en inschrijvingen 
 • Behandeling van vragen en klachten 
 • Inschrijving op de elektronische nieuwsbrief actuascan 
 • Sollicitaties op openstaande vacatures 
 • Verwerking van enquêtes voor onderzoeksdoeleinden 
 • Mededeling van gegevens aan derden. 

Alle persoonsgegevens die verzameld worden, worden op strikt vertrouwelijke manier behandeld en kunnen enkel aan derden worden meegedeeld voor zover dit noodzakelijk is om bovenvermelde doeleinden te realiseren en voor zover dit in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen terzake.   
Zo doen wij voor onze dienstverlening beroep op derde partijen zoals: 

 • Het verzorgen van onze internetomgeving (webhosting) 
 • Het verzorgen van onze IT-infrastructuur 
 • Verspreiden van nieuwsbrieven 
 • ….. 

Deze derde partijen zullen enkel deze persoonsgegevens krijgen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdrachten die hen werd toevertrouwd.   
In geen geval zullen persoonsgegevens worden meegedeeld aan derden met het oog op direct marketing.  

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 

U heeft het recht om op elk ogenblik en kosteloos kennis te nemen van uw persoonsgegevens die verzameld en verwerkt werden door Cohezio VZW.  Indien uw persoonsgegevens niet correct werden bijgehouden of onvolledig zijn, kunt u steeds vragen om deze te verbeteren of aan te vullen.   
U heeft het recht om de verwijdering te vragen van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking niet of niet meer ter zake is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of wanneer ze verwerkt worden op een manier die in strijd is met de wet.   
De persoonsgegevens die krachtens de wet of een overeenkomst moeten bewaard worden, kunnen niet verwijderd worden.   
Iedere aanvraag tot verbetering, aanvulling of verwijdering wordt gericht via e-mail aan infosecurity@cohezio.be.  Iedere aanvraag is vergezeld van een kopie van de identiteitskaart zodat uw identiteit kan worden gecontroleerd. 
Iedere aanvraag tot verbetering, aanvulling of verwijdering zal zo kosteloos worden uitgevoerd. 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Cohezio VZW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens verstrekt zijn of voorzien is in de wetgeving. 

Beveiliging van gegevens 

Cohezio VZW heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen die de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen en die voorkomen dat een ongeoorloofde toegang of een ongeoorloofd gebruik ervan, mogelijk wordt.    

Klachten

Indien u van mening bent dat uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming geschonden zijn, heeft het u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.