De General Data Protection Regulation, kortweg "GDPR", die in werking treedt op 25 mei 2018, legt een aantal regels vast betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

Cohezio vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 1-8, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0410.623.764, is een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Cohezio is, net zoals alle andere Belgische en Europese ondernemingen en organisaties, onderworpen aan de GDPR-regelgeving.

Een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk wordt door deze regelgeving effectief beschouwd als een "verantwoordelijke over de verwerking van persoonsgegevens".  

In dit kader stelt Cohezio alles in het werk om de optimale bescherming van de gegevens die zij verwerkt te verzekeren.  Cohezio verbindt er zich derhalve toe om, in het bijzonder :

  1. de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bestaande wettelijke bepalingen, zijnde de Belgische privacywet van 8 december 1992 (Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en het Europese reglement betreffende de bescherming van gegevens, de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). 
  2. alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen en die voorkomen dat een ongeoorloofde toegang of een ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens mogelijk wordt. 
  3. de persoonsgegevens slechts te gebruiken in de mate dat dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening en/of in het kader van haar wettelijke opdrachten.
  4. het recht op verzet, correctie, rechtstreekse toegang, overdraagbaarheid en verwijdering van de gegevens die zij verwerkt, te respecteren.


Verklaringen

Hieronder vindt u de volledige verklaring, ondertekend door de afgevaardigd bestuurder van Cohezio, waarin alle verbintenissen die Cohezio aangaat t.a.v. haar klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, vervat zit :

Cohezio beschikt eveneens over een "Privacy Policy" specifiek voor alle gegevens die verzameld worden via haar website. U vindt deze hier terug.

Klachten 

Ieder betrokken persoon heeft het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien hij van mening is dat zijn rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking geschonden zijn.    


Meer informatie

Voor meer informatie betreffende het beleid van Cohezio rond de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming, gericht aan infosecurity@cohezio.be.