De wetswijzigingen rond re-integratie van 2022 hebben het gegeven van ontslag omwille van medische overmacht losgekoppeld van het re-integratietraject. Voorheen was het enkel mogelijk was een arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht stop te zetten na beëindiging van een re-integratietraject. 

Voortaan kan arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, waarbij het voor de werknemer definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, op zichzelf de basis zijn waarop een einde wordt gemaakt aan de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. Voorwaarde is dat de bijzondere procedure, bepaald in de Codex over welzijn op het werk, werd gevolgd. 

Er werd in 2022 ook een wijziging aan de Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten gepubliceerd (Wet diverse bepalingen rond arbeidsongeschiktheid). Deze legt de precieze modaliteiten vast onder welke de werkgever medische overmacht kan inroepen om een arbeidsovereenkomst stop te zetten. Deze wetgeving ging van kracht op 28 november 2022. 

Voorwaarden 

De procedure ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan gestart worden indien volgende twee voorwaarden vervuld zijn:

 • De werknemer is gedurende een periode van meer dan 9 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt.  Onderbrekingen van minder dan 14 dagen worden niet in aanmerking genomen als een onderbreking.
 • En er is geen re-integratietraject lopende. 

 

Procedure

De procedure staat beschreven in artikel I.4-82 van de Codex over welzijn op het werk.

De procedure start met een kennisgeving van de intentie om na te gaan of het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten.  Deze kennisgeving kan uitgaan van de werknemer of de werkgever en gebeurt via een aangetekend schrijven.

 

Kennisgeving om de definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk na te gaan (formulieren)

 

Op initiatief van de werknemer

 

Op initiatief van de werkgever

Na ontvangst van de kennisgeving nodigt de arbeidsarts van de Externe Dienst de werknemer uit voor een medisch onderzoek, dit ten vroegste 10 kalenderdagen na de kennisgeving.  Tijdens het onderzoek kan de werknemer de arbeidsarts vragen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het werk opnieuw uit te voeren, al dan niet met aangepast of ander werk, en welke eventuele aanpassingen er nodig zullen zijn rekening houdend met de gezondheidstoestand en de mogelijkheden van de werknemer.

Mits toestemming van de werknemer kan de arbeidsarts overleggen met de behandelend arts/specialist en/of de adviserend arts van het ziekenfonds.  Er is geen overleg voorzien met de Terug naar het Werk Coördinator, werkgever of andere specialist. 
 

Mogelijke beslissingen

De arbeidsarts kan, uiterlijk binnen de 3 maanden na ontvangst van de kennisgeving, volgende beslissingen nemen:

 • De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te verrichten en de werknemer heeft tijdens het onderzoek gevraagd om de mogelijkheden van aangepast of ander werk te bekijken: de arbeidsarts bepaalt de voorwaarden en modaliteiten waaraan het werk en/of de werkpost moet beantwoorden om aangepast te zijn aan de gezondheidstoestand en de mogelijkheden van de werknemer.  In dit geval bekijkt de werkgever de mogelijkheden voor het opstarten van een re-integratietraject
 • De werknemer heeft tijdens het onderzoek niet aangegeven dat hij wenst dat de arbeidsarts deze mogelijkheden zou onderzoeken: de arbeidsarts stelt vast dat de werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk.  In dit geval wordt geen re-integratietraject meer opgestart.
 • De arbeidsarts stelt vast dat de werknemer niet definitief ongeschikt is voor de overeengekomen functie: in dit geval eindigt de procedure zonder gevolg.
 • De werknemer kan niet onderzocht worden: in dit geval eindigt de procedure eveneens zonder gevolg. 

De arbeidsarts bezorgt zijn beslissing aan de werkgever en de werknemer met een aangetekend schrijven.  Indien de arbeidsarts vaststelt dat het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk uit te voeren, bezorgt de arbeidsarts deze vaststelling ook aan de adviserend arts van de mutualiteit. 

De arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd omwille van medische overmacht onder volgende voorwaarden:

 • De werknemer werd definitief ongeschikt verklaard voor het overeengekomen werk en de beroepstermijn van 21 kalenderdagen is verlopen of uit de beroepsprocedure gebleken is dat de werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk
 • én indien de procedure beschreven in artikel I.4-82 van de Codex is beëindigd. Deze procedure is beëindigd indien:
  • De werknemer niet gevraagd heeft om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te bekijken of;
  • De werknemer gevraagd heeft om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te bekijken (eventueel na de bedenktijd), maar de werkgever geen aangepast of ander werk kan bezorgen (gemotiveerd verslag) of;
  • De werknemer gevraagd heeft om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te bekijken (eventueel na de bedenktijd), de werkgever heeft de mogelijkheden bekeken maar de werknemer weigert het voorstel van de werkgever.
    

Einde procedure zonder gevolg

Indien de arbeidsarts vaststelt, of uit het resultaat van de beroepsprocedure blijkt, dat het voor de werknemer niet definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten, eindigt de procedure zonder gevolg.  De procedure kan opnieuw gestart worden na een ononderbroken periode van 9 maanden arbeidsongeschiktheid.

Deze beslissing kan worden genomen indien:

 • De arbeidsarts vaststelt dat de werknemer slechts tijdelijk het overeengekomen werk niet zal kunnen verrichten
 • Het voor de arbeidsarts (voorlopig) niet mogelijk is omwille van een medische redenen hierover te oordelen
 • Het niet mogelijk is om de werknemer te onderzoeken

Gezien de arbeidsarts niet heeft bepaald dat werkhervatting definitief onmogelijk is, kan hier geen medische overmacht worden ingeroepen.

De werkgever kan ook de normale procedure volgen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen zonder hierbij de bijzondere procedure in de Codex te volgen. 

 

Veelgestelde vragen