Wat is ergonomie ?

Ergonomie gaat over de aanpassing van het werk aan de mens. Zij houdt zich bezig met

 • inrichting en aanpassing van de werkpost
 • fysieke belasting (beweging, kracht, hartslag)
 • werkomgeving (geluid, verlichting, klimaat)
 • mentale belasting door omgeving
 • werkorganisatie (inhoud, autonomie, ritme,…)

Door het werk aan te passen aan de mens verhoogt men tevredenheid, veiligheid, efficiëntie en productiviteit.

Is het mogelijk om mijn personeel te laten inenten door Cohezio ? Zijn bepâalde inentingen wettelijk verplicht ?

De risicoanalyse bepaalt of werknemers dienen te worden ingeënt. Er bestaan verplichte inentingen en facultatieve inentingen.

Verplichte inentingen

Voor werknemers die mogelijk blootgesteld worden aan biologische agentia.

Vraag een inenting aan voor uw werknemer(s)

 

Facultatieve inentingen

Een jaarlijkse inentingscampagne tegen de griep kan veel absenteïsme voorkomen.

spmt arista organiseert de campagne van A tot Z, op basis van een lijst van werknemers die interesse hebben in een inenting.

Contact

 

 

Heeft een inenting tegen griep een negatieve invloed op mijn natuurlijke weerstand ?

Nee. De inenting tegen de griep heeft geen negatieve uitwerking op de natuurlijke weerstand tegen de griep. Integendeel zelfs, het immuunsysteem wordt er door geactiveerd. Na een inenting, maakt het lichaam antilichaampjes aan tegen het virus.   

Andere veelgestelde vragen over griep

Wat is een Ergonomische Werkplaatsanalyse (EWA) ?

Een Ergonomische Werkpostanalyse is een uniek product ontwikkeld door spmt arista.

Onze preventieadviseur-ergonoom bezoekt elke beeldschermwerkpost in uw onderneming en legt rechtstreeks aan de werknemer uit hoe zijn werkpost en zithouding  ergonomisch verbeterd kan worden.

Deze interactieve module is tegelijkertijd een analyse van de werkpost en een opleiding met persoonlijk advies aan de beeldschermwerker.

Iedere beeldschermwerker wordt apart benaderd en de nodige aanpassingen van de werkpost worden indien mogelijk direct uitgevoerd.

De werknemer kan zijn vragen stellen en krijgt meteen een professioneel en bruikbaar antwoord.

De werkgever kan er dus vanuit gaan dat zijn werknemers goed ingelicht zijn over de ergonomie van hun werkpost en hoe die te verbeteren na een EWA.

De werkmethode is zeer geschikt voor een onderneming waar men moeilijk een grote groep werknemers tegelijk kan mobiliseren voor het volgen van een cursus.

Een EWA vergt ongeveer 10 minuten per werkpost. Het gezondheids- en werktevredenheidsprofijt dat het voortbrengt is groot.

Is gezondheidstoezicht een wettelijke verplichting ?

Gezondheidsonderzoek is verplicht in de volgende gevallen:

 • Periodiek: bij bepaalde beroepsgebonden gezondheidsrisico’s is de werknemer onderworpen aan het verplicht periodiek gezondheidsonderzoek. Meestal is dit jaarlijks, maar er bestaan uitzonderingen. Of men bepaalde gezondheidsrisico’s loopt, moet blijken uit de risicoanalyse. Er kunnen ook nieuwe risico’s ontstaan, wat ook opnieuw tot een gezondheidsonderzoek aanleiding kan geven.
 • Bij werkhervatting: voor onderworpen (zie bovenstaande) werknemers moet men ook na een afwezigheid van meer dan 4 weken (wegens ziekte, ongeval of zwangerschap) langsgaan bij de arbeidsgeneesheer. De arbeidsgeneesheer evalueert dan of de werknemer in staat is om zijn taken uit te voeren, en adviseert eventueel aanpassingen van de werkomstandigheden.
 • Voor elke werknemer: vòòr begin van de arbeidsovereenkomst of bij aanvang van een nieuwe taak
 • Wanneer de werknemer een ‘spontane raadpleging’ aanvraagt: telkens wanneer een werknemer een vermoeden heeft van werkgebonden gezondheidsproblemen kan hij een afspraak maken met de arbeidsgeneesheer. Dit geldt voor alle werknemers.
 • Zwangerschap en het geven van borstvoeding wanneer de risico-evaluatie uitwijst dat er een risico bestaat voor de zwangerschap of voor de borstvoeding. Ter info : beeldschermwerk betekent uiteraard geen risico voor zwangerschap of borstvoeding.

Kan ik griep krijgen zelfs als ik ingeënt werd ?

Nee. Het vaccin bevat componenten van inactieve virussen (die gedood werden). Niettemin, biedt het vaccin pas een optimale bescherming na twee tot drie weken na de inenting. Gedurende deze periode, kan u dus nog een griep opdoen, maar de kans is groot dat de ziekte dan minder kwaadaardig zal toeslaan dan wanneer het geval zou zijn geweest wanneer u niet gevaccineerd zou blijken te zijn geweest. Bovendien, het griepvaccin biedt geen bescherming tegen verkoudheden, hetgeen vaak verward wordt met griep.

Andere veelgestelde vragen over griep

Wat is een ernstig arbeidsongeval ?

Een ernstig arbeidsongeval is een ongeval dat zich voordoet op de arbeidsplaats zelf (ongevallen op de weg horen daar ook bij indien de verplaatsing een onderdeel is van de functie van de werknemer vb. chauffeurs, besteldiensten, verplaatsingen naar klanten) en dat wegens zijn ernst een grondig specifiek onderzoek vereist.

Het kan gaan om

 • Dodelijk ongeval
 • Een ongeval omwille van bepaalde afwijkende gebeurtenis
 • (zoals bvb elektrische storing, explosie, brand, overlopen, kantelen, lekken, vallen van hoogte, gegrepen of meegesleept door voorwerp of de vaart daarvan, breken, barsten, glijden, vallen, ineenstorten van voorwerp, OF
 • Een ongeval waarbij een bepaald voorwerp betrokken is (bv steigers, machines, wapens, dieren,…)
 • EN dat aanleiding geeft tot een blijvend letsel of bepaalde tijdelijke letsels (bvb botbreuk, vleeswonde, vergiftiging, verstikking,…)
 • Ongevallen op de weg van een naar het werk behoren niet tot deze categorie, tenzij de weg de arbeidsplaats is.

Wanneer is een werknemer 'onderworpen aan het gezondheidstoezicht' ?

Bij bepaalde beroepsgebonden gezondheidsrisico’s is de werknemer ‘onderworpen’ aan het verplicht periodiek gezondheidsonderzoek. Meestal is dit jaarlijks, maar er bestaan uitzonderingen. Of men bepaalde gezondheidsrisico’s loopt, moet blijken uit de risicoanalyse.

Dit zijn onder andere:

 • Werknemers met een veiligheidsfunctie (=werkposten die veiligheid en gezondheid van anderen in gevaar kunnen brengen)
 • Werknemers met een waakzaamheidsfunctie (=een functie waarbij een gebrek aan waakzaamheid gevaarlijk is)
 • Werknemers in contact met chemische agentia (bepaalde chemische producten bvb.)
 • Werknemers in contact met kankerverwekkende agentia
 • Werknemers in contact met biologische agentia (virussen bvb.)
 • Werknemers in contact met fysische agentia (bv. lawaai, trillingen, stralingen)
 • Werknemers die lasten moeten tillen of manipuleren
 • Nacht- en ploegenwerkers
 • Andere welbepaalde risico’s: moet blijken uit risicoanalyse

Ik ben zwanger, is het aangewezen me te laten inenten tegen griep ?

Als u zwanger bent, kan griep de gezondheidsrisico’s voor moeder en kind verhogen. Om deze reden wordt de inenting aanbevolen aan zwangere vrouwen die in het tweede of derde trimester van de zwangerschap (na 13 weken) gedurende het griepseizoen (van december tot april).

 

Andere veelgestelde vragen over griep

Wie is verantwoordelijk voor de aankoop en het onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen?

De werkgever. Hij is verplicht de persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking te stellen, en verder staat hij ook in voor het onderhoud, reiniging, herstel en tijdig vervangen ervan.

Ik lijd aan allergieën, mag ik me laten inenten tegen griep ?

Indien u allergisch bent aan eiwit, kan u niet ingeënt wordt tegen de griep gezien het vaccin is opgebouwd uit eiproteïnen (de eieren waarin het vaccin wordt gecultiveerd).

Zoals ook geldt voor voedingsmiddelen en cosmetica, kunnen bepaalde personen hypergevoelig zijn voor bepaalde componenten van het griepvaccin (of een hypergevoeligheid ontwikkelen); Om deze reden moet men er de voorkeur aan geven op de plaats te blijven dertig minuten na de inenting, en zelfs als men de voorbije jaren geen problemen ondervonden hebt.

 

Andere veelgestelde vragen over griep

Wat is een "persoonlijk beschermingsmiddel" ?

Een persoonlijke beschermingsmiddel (PBM) is de uitrusting die de werknemer moet dragen om hem te beschermen tegen één of meerdere risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen.

Daarnaast zijn ook de aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen PBM.

Werkkledij niet bestemd voor bescherming wordt niet gerekend tot de PBM.

PBM moeten voldoende beschermen, voldoende comfortabel zijn, hygiënisch zijn en gemakkelijk te onderhouden.

Wat doet een arbeidsgeneesheer niét ?

De arbeidsgeneesheer is geen controlegeneesheer, en neemt ook niet de taken van de behandelend geneesheer op zich (bvb. behandelingen, voorschriften).

Kan de griepinenting neveneffecten hebben ?

De meest voorkomende neveneffecten van de inenting zijn rode plekken en pijnen ten gevolge van de injectie. Bovendien kunnen in sommige gevallen een lichte koorts en spierpijnen optreden.

 

Andere veelgestelde vragen over griep

U vindt de info die u zoekt niet op onze website ?

Contacteer onze documentatiedienst die u met plezier zal verder helpen.

Wat zijn mijn verplichtingen rond evacuatie en brandveiligheid?

De werkgever heeft volgende verplichtingen:

 • een risicoanalyse laten uitvoeren
 • maatregelen treffen om brand te voorkomen
 • de veiligheid verzekeren
 • indien nodig de snelle evacuatie verzekeren van werknemers en aanwezige personen op de arbeidsplaats zonder hen in gevaar te brengen
 • vlug en efficiënt elk begin van brand bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden
 • de schadelijke gevolgen van brand beperken
 • de tussenkomst van openbare hulpdiensten vergemakkelijken
 • een brandbestrijdingsdienst oprichten (om het even wat het aantal werknemers is aanwezig in de onderneming)
 • waken over de periodieke controle en het onderhoud van de beschermingsmiddelen tegen brand
 • een intern noodplan en brandpreventiedossier opstellen
 • de werknemers opleiden over brandgevaar en evacuatie

 

Meer details op de website van het FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg.

Wat doet een arbeidsgeneesheer ?

De rol van de arbeidsgeneesheer = preventieadviseur.

De arbeidsgeneesheer heeft dus in de eerste plaats een preventieve taak.

Die preventieve taak bestaat erin:

 • Aandoeningen gerelateerd aan het werk op te sporen en risico’s in kaart brengen.
 • Gezondheidsonderzoek uit te voeren.
 • De bevoegde instanties te informeren over beroepsaandoeningen.
 • Na te gaan of aan de hygiënische voorwaarden voldaan wordt.
 • Te antwoorden op vragen over lichamelijke en geestelijke gezondheid door de werknemers en hen bij te staan met advies.
 • Regelmatig de onderneming te bezoeken om een beeld te krijgen van de werkomgeving en de werkposten.
 • De organisatie van EHBO te ondersteunen.

Waar vind ik informatie omtrent de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers ?

Op deze pagina vindt u het antwoord op vele vragen rond het re-integratietraject.

Voor verdere vragen kan u steeds integratie@cohezio.be contacteren.

Waar vind ik informatie rond wetgeving ?