Hoe kan ik het documentatiecentrum contacteren ?

Via e-mail : doc@cohezio.be

Adres : spmt arista documentatiecentrum, Koningsstraat 196 te 1000 Brussel.

Wat zijn het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan?

 

Het globaal preventieplan beschrijft de activiteiten en de preventieve acties die uitgevoerd of ontwikkeld worden in de loop van de vijf volgende jaren. Dit plan moet regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd worden, als onderdeel van uw risicobeheerssysteem.

Als werkgever stelt u het plan samen met de hiërarchische lijn en Interne Dienst en de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk op. Daarna wordt het preventieplan voorgelegd aan het comité voor preventie en bescherming of aan het overlegcomité.

Het globaal preventieplan omvat:

 • de resultaten van de risicoanalyse
 • de vast te stellen preventiemaatregelen
 • de te bereiken doelstellingen
 • de nodige activiteiten en opdrachten voor het bereiken van die doelstellingen
 • de organisatorische, materiële en financiële middelen
 • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen
 • de wijze waarop het globaal preventieplan wordt aangepast aan gewijzigde omstandigheden
 • de evaluatiecriteria van het beleid op het gebied van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

 

Het jaarlijks actieplan beschrijft de concrete uitwerking van de maatregelen over welzijn op het werk. Deze plannen worden reeds vooropgesteld in het globaal preventieplan. Als werkgever stelt u  het plan op, in overleg met:

 • de diensten preventie en bescherming op het werk
 • de hiërarchische lijn

 

Het jaarlijks actieplan bestaat uit:

 • de prioritaire doelstellingen over het preventiebeleid voor het volgende dienstjaar
 • de middelen en methodes om deze doelstellingen te bereiken
 • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen
 • de aanpassingen in het globaal preventieplan als gevolg van:
  • gewijzigde omstandigheden
  • ongevallen en incidenten die zich in de onderneming hebben voorgedaan
 • het jaarverslag van het voorbije jaar van de interne dienst voor preventie en bescherming op he werk
 • de adviezen van het CPBW tijdens het voorbije jaar

 

 

Over welke documenten moet ik beschikken om in orde te zijn met de arbeidsinspectie?

 • Formulieren betreffende de geschiktheid van de werknemer voor de werkpost die hij bekleedt. Dit wordt door spmt arista naar de werkgever gestuurd na ieder medisch onderzoek van de werknemer.
 • Inentingskaarten: dit wordt afgeleverd telkens een werknemer een wettelijk voorgeschreven inenting krijgt.
 • Een personeelslijst: dit is een nominatieve lijst met de werknemers die onderworpen zijn aan het medisch toezicht.
 • Het aansluitingscontract en de bijlagen van spmt arista
 • Het globaal plan en het jaaractieplan
 • De risicoanalyse, die ook de risicoanalyse bevat voor de bescherming van zwangere werkneemsters en werkneemsters gedurende lactatieperiode
 • Activiteitenverslag

Op onze Prevention Portal-website kunnen onze klanten alle documenten die men moet voorleggen bij het bezoek van de arbeidsinspectie downloaden.

Heb ik recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering tijdens de procedure van re-integratie ?

In het verleden kon de werknemer tijdelijk werkloosheidsuitkeringen aanvragen omwille van medische reden. De RVA stond dit vroeger toe in 2 gevallen:

De werknemer is door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds arbeidsgeschikt verklaard, maar hervat het werk niet en betwist de beslissing van arbeidsgeschiktheid voor de arbeidsrechtbank.

De werknemer is arbeidsgeschikt verklaard in de zin van de ziekteverzekering maar is tijdelijk niet in staat het overeengekomen werk uit te voeren. Indien er geen passend vervangingswerk beschikbaar is, kan de werknemer uitkeringen aanvragen.

Recent werd een derde mogelijkheid toegevoegd :

     3. De werknemer is arbeidsgeschikt in de zin van de ziekteverzekering maar is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk uit te voeren en een re-integratietraject is lopend. 

Concreet gaat het om volgende gevallen : arbeidsgeschikt maar definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk tijdens een lopend re-integratietraject

Voor de periode vanaf de aanvraag om een re-integratietraject tot aan de re-integratiebeoordeling door de arbeidsgeneesheer.

De arbeidsgeneesheer beslist dat de werknemer in staat is om bij de werkgever een ander werk of een aangepast werk uit te voeren :

Gedurende de termijn voor het aantekenen van het beroep tegen de beslissing tot definitieve ongeschiktheid;

Voor een periode voorafgaand aan het overmaken van het re-integratieplan aan de werknemer of voor de periode voorafgaand aan het einde van het re-integratietraject met een maximum van 12 maanden.

De arbeidsgeneesheer beslist dat de werknemer niet in staat is om een ander of aangepast werk uit te voeren : gedurende de termijn voor het aantekenen van het beroep tegen de beslissing tot definitieve ongeschiktheid.

Wie kan een beroep doen op het documentatiecentrum ?

 • Onze aangeslotenen
 • Studenten
 • Alle andere personen die op zoek zijn naar informatie over welzijn, gezondheid, hygiëne, ergonomie, veiligheid en psychosociale risico’s op het werk.

Waar vind ik de modeldocumenten om in orde te zijn met de wettelijke verplichtingen?

 Alle mogelijke documenten zijn voor onze aangeslotenen beschikbaar via ons klantenportaal (rubriek ‘prevention portal’).

Hoe sluit ik me aan bij Cohezio?

Het volstaat om het aansluitingscontract met bijlage en de personeelslijst in tweevoud in te vullen en op te sturen naar:

spmt arista vzw
t.a.v. Database Center
Koningsstraat 196
1000 Brussel

Vervolgens zenden wij u het door ons ondertekende contract en de bijlage voorzien van uw klantnummer terug.

Wat kan een werkgever doen als hij een re-integratietraject wil voorstellen en de tijdelijke arbeidsongeschiktheid loopt nog niet langer dan 4 maanden ? 

De werkgever dient gewoon te wachten tot die termijn ten einde is. Tenzij hij een attest van de behandelend geneesheer ontvangt waarin staat dat de werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk. 

Hoe kan ik ergonomisch werken met een tablet?

Lees meer in het artikel "Ergonomie en laptops".

Baten de kosten van een investering in preventie en veiligheid?

Door op arbeidsveiligheid in te zetten verhoogt men werktevredenheid, efficiëntie en productiviteit. Bovendien dringt men arbeidsongevallen en de daarmee verbonden kosten terug.

Hoeveel kost mijn aansluiting bij Cohezio ?

De tarieven worden jaarlijks vastgelegd door de overheid (de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) in toepassing van de Codex over het Welzijn op het werk, Boek II Titel 3.

Cohezio hanteert de wettelijk vastgelegde minimumtarieven.

Voor meer info, contacteer onze commerciële dienst via info@cohezio.be.

 

 

Kan de werkgever een aanvraag indienen voor de werknemer die arbeidsongeschikt is sinds 2015 ? 

Neen.  De werkgevers hebben de mogelijkheid om een re-integratie op te starten vanaf 1 januari 2018 voor de ongeschiktheden die gestart zijn vóór 1 januari 2016.  De werkgever zal dus nog moeten wachten tot 1 januari 2018 om een re-integratie aan te vragen.

Is de werkgever verplicht een laptop- en voetsteun te voorzien bij beeldschermwerk?

Er gelden enkele minimumvoorschriften waaraan de werkpost van de beeldschermwerker moet voldoen.

Enkele belangrijke verplichtingen:

 • Het beeld moet leesbaar zijn
 • Het beeld moet stabiel zijn, zonder flikkering
 • De luminantie moet kunnen worden aangepast
 • Het beeldscherm moet vrij zijn van glans en spiegelingen.
 • Het werkvlak moet voldoende groot zijn om een flexibele opstelling van beeldscherm, toetsenbord, documenten en accessoires mogelijk te maken
 • Er moet voldoende ruimte zijn om een comfortabele houding mogelijk te maken. Ook moet er voldoende ruimte zijn om verandering van houding en werkbeweging mogelijk te maken.
 • De werkstoel moet stabiel zijn, de gebruiker bewegingsvrijheid geven en comfortabele werkhouding verschaffen
 • De stoel moet in hoogte aanpasbaar zijn, de hoogte en hellingshoek van de rugleuning moet verstelbaar zijn
 • Een voetensteun moet worden aangebracht indien hiernaar wordt gevraagd.
 • De verlichting moet aangepast zijn. Verblinding en reflectie op scherm moet voorkomen worden.
 • Programmatuur moet ergonomisch zijn en er moet voldoende informatie verschaffen over de werking ervan.

Is arbeidsveiligheid van werknemers een wettelijke verplichting?

De werkgever moet alle maatregelen treffen die nodig zijn voor welzijn op het werk. De wettelijke basis voor deze verplichting ligt in de wet welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Deze wet heeft het over 7 domeinen die de noemer welzijn op het werk omvat : arbeidsveiligheid is daar één van.

Zijn de werkhervattingsonderzoeken en de aanwervingsonderzoeken nog verplicht voor de beeldschermwerkers ?

Kort antwoord

Nee, ze zijn niet meer verplicht.

 

Langer antwoord

Het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk heeft het risico beeldschermwerk op zich wel behouden, maar heeft het standaard periodieke gezondheidstoezicht voor deze werknemers afgeschaft. Hiermee zijn ook de verplichtingen voor een werkhervattingsonderzoek en een voorafgaande gezondheidsbeoordeling weggevallen.

In het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur stond vroeger in artikel 7, "°1: Alvorens aangesteld te worden aan het werken met een beeldscherm, wordt de betrokken werknemer onderworpen aan een [voorafgaande gezondheidsbeoordeling, die (3)] zal worden aangevuld met een gepast onderzoek van de ogen en het gezichtsvermogen, alsook een onderzoek van de spieren en het beendergestel.".

Dit werd sinds 1januari 2016 als volgt vervangen: "1° indien uit de bevraging of het ander instrument bedoeld in artikel 4, § 2 blijkt dat er mogelijke gezondheidsproblemen zijn, wordt de betrokken werknemer door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer onderworpen aan een aangepaste gezondheidsbeoordeling."

Indien de werkgever, na advies van het Comité en op basis van een risicoanalyse, toch beslist om het gezondheidstoezicht te behouden, dan gelden bovenstaande voorwaarden wél nog.

En al de overige mogelijkheden in het K.B. gezondheidstoezicht gelden uiteraard ook nog steeds, zoals deze er zijn voor de overige niet-onderworpen werknemers : mogelijkheid tot spontane raadpleging, bezoek voorafgaand aan werkhervatting, onderzoek op vraag van de werkgever en onderzoek bij re-integratie na een definitieve ongeschiktheid.

Hoe zit het met het re-integratietraject van de statutaire werknemer in de overheidssector ?

In de overheidssector kan een re-integratietraject voor een statutaire werknemer alleen worden opgestart

 • door de werknemer zelf (ongeacht de duur van de arbeidsongeschiktheid);
 • door de werkgever, bij een arbeidsongeschiktheid van minstens 4 maanden.

De gevolgen die voortvloeien uit het weigeren of beëindigen van een re-integratietraject zullen rekening moeten houden met de regels in verband met de functie van statutaire werknemers.

Welke is de juiste houding voor beeldschermwerk?

10 gouden regels

1. Bewaar 50 tot 70 cm afstand van je scherm.

2. Plaats je scherm en toetsenbord recht voor je.

3. De bovenste boord van je scherm mag niet hoger zijn dan je ogen.

4. Plaats je scherm loodrecht ten opzichte van de vensters.

5. Plaats je toetsenbord zo plat mogelijk.

6. Laat vóór je toetsenbord 10 tot 15 cm plaats vrij voor steun van je voorarmen en polsen.

7. Stel je stoel op de juiste hoogte in: de hoogte van je ellebogen = de hoogte van je werkblad.

8. Controleer of je voeten plat op de grond of op een voetsteun kunnen rusten.

9. Reinig regelmatig je beeldschermoppervlak en je muis.

10. Vermijd om lang in dezelfde houding te blijven zitten. Beweeg regelmatig

 

Meer info in onze folder

 

Voor het gebruik van een draagbare computer is het raadzaam een extra toetsenbord muis én laptopverhoger te installeren om de 10 gouden regels te kunnen naleven.

Welke verplichtingen bestaan er rond arbeidsongevallen ?

Bij elk arbeidsongeval waarbij de werknemer 4 dagen arbeidsongeschikt is, moet een steekkaart worden opgemaakt. De preventieadviseur maakt de ongevallensteekkaart op. Een kopie wordt naar de afdeling Medisch Toezicht van spmt arista verstuurd. 

Arbeidsongevallenonderzoek: Elk ongeval op de werkplaats moet bestudeerd worden. Deze studie brengt de factoren, die een invloed hebben gehad op het ontstaan van het ongeval, in kaart. Op die manier kunnen er maatregelen volgen om soortgelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen. Als werkgever dient u ervoor te zorgen dat de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk het ongeval onmiddellijk onderzoekt.

In geval van een ernstig arbeidsongeval dient een omstandig verslag opgemaakt te worden.

Aangifte: Iedere  werkgever,  aangestelde  of  lasthebber  is  verplicht  om  een  arbeidsongeval  of  ongeval  op  de  arbeidsweg  aan  te geven binnen 8 dagen (dag 1 = dag na het ongeval) aan zijn verzekeraar. Een werkgever kan dit niet weigeren. Het slachtoffer kan in principe zelf ook een aangifte uitvoeren. Iedere werkgever is verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Waar vind ik opleidingen rond eerste hulpverlening ?

spmt arista werd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg  erkend als organisme dat opleidingen rond eerste hulpverlening mag geven.

Wij geven eveneens herscholingen en opleidingen over de automatische elektrische defibrillatie.

Raadpleeg onze informatiefiches :

Wat wordt bedoeld met "thermisch comfort"? Welke zijn de wettelijke vereisten?

Met ‘thermisch comfort’ wordt bedoeld de tevredenheid van de individuele werknemer over de thermische omstandigheden in zijn omgeving. Wanneer men het niet warmer of kouder hoeft te hebben, is men thermisch comfortabel.

Een brochure van het FOD WASO biedt heldere informatie over de verplichtingen inzake thermisch comfort.