Wie is verantwoordelijk voor de aankoop en het onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen?

De werkgever. Hij is verplicht de persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking te stellen, en verder staat hij ook in voor het onderhoud, reiniging, herstel en tijdig vervangen ervan.

Wat doet een arbeidsarts niét ?

De arbeidsarts is geen controlearts, en neemt ook niet de taken van de behandelende arts op zich (bvb. behandelingen, voorschriften).

Kan de griepinenting neveneffecten hebben ?

De meest voorkomende neveneffecten van de inenting zijn rode plekken en pijnen ten gevolge van de injectie. Bovendien kunnen in sommige gevallen een lichte koorts en spierpijnen optreden.

 

alle informatie over de griepvaccinatie

Wat is een "persoonlijk beschermingsmiddel" ?

Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is de uitrusting die de werknemer moet dragen om hem te beschermen tegen één of meerdere risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen.

Daarnaast zijn ook de aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen PBM.

Werkkledij niet bestemd voor bescherming wordt niet gerekend tot de PBM.

PBM moeten voldoende beschermen, voldoende comfortabel zijn, hygiënisch zijn en gemakkelijk te onderhouden.

Wat doet een arbeidsarts?

De rol van de arbeidsarts = preventieadviseur.

De arbeidsgeneesheer heeft dus in de eerste plaats een preventieve taak.

Die preventieve taak bestaat erin:

 • Aandoeningen gerelateerd aan het werk op te sporen en risico’s in kaart brengen.
 • Gezondheidsonderzoek uit te voeren.
 • De bevoegde instanties te informeren over beroepsaandoeningen.
 • Na te gaan of aan de hygiënische voorwaarden voldaan wordt.
 • Te antwoorden op vragen over lichamelijke en geestelijke gezondheid door de werknemers en hen bij te staan met advies.
 • Regelmatig de onderneming te bezoeken om een beeld te krijgen van de werkomgeving en de werkposten.
 • De organisatie van EHBO te ondersteunen.

Moet de werknemer instemmen met het geplande overleg dat plaatsvindt voordat de arbeidsarts een beslissing neemt ?

Om de re-integratie te bevorderen wordt aanbevolen dat de preventieadviseur-arbeidsarts overlegt met de behandelende arts, de adviserende arts of andere personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie (preventieadviseur-ergonoom, dienst HR, enz.). In het kader daarvan kan een uitwisseling van medische gegevens noodzakelijk zijn. Hoewel de behandelende arts en de preventieadviseur-arbeidsarts beiden gebonden zijn door het medisch beroepsgeheim, is de instemming van de werknemer noodzakelijk en er wordt aanbevolen om die toestemming te formaliseren op papier.

U vindt de info die u zoekt niet op onze website ?

Contacteer onze documentatiedienst die u met plezier zal verder helpen.

Wat zijn mijn verplichtingen rond evacuatie en brandveiligheid?

De werkgever heeft volgende verplichtingen:

 • een risicoanalyse laten uitvoeren
 • maatregelen treffen om brand te voorkomen
 • de veiligheid verzekeren
 • indien nodig de snelle evacuatie verzekeren van werknemers en aanwezige personen op de arbeidsplaats zonder hen in gevaar te brengen
 • vlug en efficiënt elk begin van brand bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden
 • de schadelijke gevolgen van brand beperken
 • de tussenkomst van openbare hulpdiensten vergemakkelijken
 • een brandbestrijdingsdienst oprichten (om het even wat het aantal werknemers is aanwezig in de onderneming)
 • waken over de periodieke controle en het onderhoud van de beschermingsmiddelen tegen brand
 • een intern noodplan en brandpreventiedossier opstellen
 • de werknemers opleiden over brandgevaar en evacuatie

 

Meer details op de website van het FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg.

Welke documenten moet ik bezorgen aan Cohezio ?

 • Een personeelslijst: de volledige personeelslijst die u trimestrieel aan de RSZ bezorgt, met naam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum en functie van de personeelsleden. Deze lijst is zeer belangrijk; ze is de basis voor een correcte uitnodiging van uw werknemers voor het gezondheidsonderzoek en voor een correcte facturatie van onze diensten. Wijzigingen kan u doorgeven aan ons databasecenter via fax: 02 538 79 32 of via e-mail: dbc@cohezio.be
 • Een ongevalsfiche die opgemaakt wordt na elk ongeval met minstens één dag werkongeschiktheid, de dag van het ongeval niet inbegrepen
 • Een bewijs van zwangerschap voor het vrouwelijk personeel dat onderworpen is aan de arbeidsgeneeskunde

Waar vind ik het volledige opleidingsaanbod terug?

Băo academy is het coaching- en opleidingscentrum van de groep Cohezio. Met een catalogus van ongeveer 150 opleidingen en/of coachings, is băo academy actief in uiteenlopende domeinen waaronder psychosociale aspecten, ergonomie, industriële hygiëne, leiderschap, brandpreventie, gezondheidspreventie, eerste hulp of veiligheid op het werk. Ontdek het volledige aanbod op hun website www.baoacademy.be!

Waar vind ik informatie rond wetgeving ?

Wie is verantwoordelijk voor het welzijn van uitzendkrachten?

Uitzendkrachten moeten op eenzelfde bescherming kunnen rekenen als alle andere werknemers.

De inlener moet een werkpostfiche bezorgen aan het uitzendbureau, zodat het geïnformeerd is over de risico’s. Deze werkpostfiche is verplicht voor functies waarvoor er een medisch toezicht vereist is.

Het uitzendkantoor is verantwoordelijk voor het leveren van werknemers conform de gevraagde beroepskwalificaties.

Wat betreft het onthaal van de uitzendkracht staat de inlener in voor de praktische aspecten die bij de specifieke tewerkstelling horen: hij moet het onthaal organiseren. Een ‘peter’ moet worden aangesteld die de uitzendkracht kan inlichten en begeleiden.

De uitzendkracht moet van de inlener alle nodige info krijgen rond risico’s, veiligheid, gevaarzones, evacuatieplan, meldpunt bij gevaar en incident. Hij moet van de inlener de nodige opleiding krijgen. Tevens moet de inlener alle nodige informatie verschaffen m.b.t. het welzijn van de uitzendkracht.

De preventieadviseur en preventieadviseur-arbeidsarts moeten worden ingelicht over de aanstelling van de uitzendkracht.

Het uitzendbureau licht, wat betreft het onthaal, de uitzendkracht in over de algemene aspecten: procedures rond arbeidsongeval, ziekte, zwangerschap, etc.

De inlener en uitzendbureau komen contractueel overeen wie de verschaffing en onderhoud van werkkledij en de verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen verzorgt.

Voor preventiemaatregelen, toezicht op werkkledij, dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en voor alle wat arbeidsongevallen betreft, is de inlener verantwoordelijk.

Voor iedere uitzendkracht die onderworpen is aan het gezondheidstoezicht, moet ook een centraal beheerd medisch dossier opgesteld worden.

Bepaalde werkzaamheden zijn verboden voor uitzendkrachten, in het bijzonder de afbraak en de verwijdering van asbest.

Wanneer en waarom zich aansluiten bij Cohezio ?

Een werkgever is verplicht, zodra hij 1 werknemer in dienst neemt, zich aan te sluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk wanneer hij intern niet beschikt over de noodzakelijke deskundigheden vermeld in de welzijnswet van 4 augustus 1996.

Deze wet en haar uitvoeringsbesluiten van 31 maart 1998 verplicht de werkgever te waken over het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk. Daarvoor moet hij beschikken over experten in arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale aspecten verbonden aan het werk. Indien hij niet intern over deze experten beschikt, kan hij hiervoor een beroep doen op Cohezio.

Voor meer info, contacteer onze commerciële dienst via  info@cohezio.be .

Moet elk bedrijf over een vertrouwenspersoon beschikken?

Een wet gepubliceerd op 23 november 2023 maakt de aanstelling van een vertrouwenspersoon verplicht vanaf 50 werknemers in het bedrijf. In bedrijven met minder dan 50 werknemers is de aanstelling van een vertrouwenspersoon optioneel, tenzij alle leden van de syndicale delegatie of, bij gebrek aan een syndicale delegatie, alle werknemers hierom verzoeken. In dat geval is het verplicht.

De taak van vertrouwenspersonen is om de preventieadviseur te ondersteunen in de strijd tegen geweld, psychologische en seksuele intimidatie op het werk. De vertrouwenspersoon ontvangt personen die van mening zijn slachtoffer te zijn van dergelijk gedrag en helpt hen op zoek te gaan naar oplossingen.

Hoe blijf ik op de hoogte van nieuws over gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk?

Abonneer u gratis op onze maandelijkse elektronische nieuwsbrief ACTUASCAN.

Wat is een arbeidsmiddel?

Arbeidsmiddelen zijn alle machines, apparaten, gereedschappen en installaties die op de arbeidsplaats worden gebruikt. De werkgever is verplicht voor de veiligst mogelijke arbeidsmiddelen te kiezen. Men moet rekening houden met de gevaren van het arbeidsmiddel zelf, en ook de gevaren aanwezig in  de omgeving waarin het gebruikt wordt. Ook andere aspecten, zoals de ergonomie, moeten onderzocht worden.

Werknemers die met arbeidsmiddelen werken moeten een adequate opleiding krijgen, en over de nodige informatie (bv gebruiksaanwijzing, risico’s,…) beschikken.

Bij de aankoop van nieuwe arbeidsmiddelen moet de werkgever erover waken dat zij voldoen aan de van toepassing zijnde Europese richtlijnen (aangegeven door CE-markering). Daarnaast zijn er voor bepaalde arbeidsmiddelen specifieke bijkomende bepalingen.

Bij de aankoop van een arbeidsmiddel dient de aankoopprocedure gevolgd te worden (KB arbeidsmiddelen van 1993 art. 8).  Als werkgever stelt u samen met de IDPBW en eventueel de preventieadviseur van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk de procedure op.

Onder arbeidsmiddel wordt verstaan:

 • Installaties
 • Machines
 • Mechanisch gereedschap
 • Handgereedschap
 • Werkuitrusting
 • Collectieve beschermingsmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Een inventaris geeft een overzicht van al deze arbeidsmiddelen.

 

Van welke diensten kan ik genieten als aangeslotene bij Cohezio?

Cohezio helpt ondernemingen om een preventie- en welzijnsbeleid op te zetten en biedt bijstand aan de werkgever en zijn werknemers bij de toepassing van de wettelijke bepalingen van het welzijn van de werknemers op het werk.

De diensten die Cohezio aanbiedt zijn afhankelijk van de grootte en de risico’s aanwezig in uw onderneming, evenals van de eventuele aanwezigheid van een opgeleide preventieadviseur.

Heeft u minder dan 50 werknemers in dienst? spmt arista biedt u volgende diensten:

 • Uitvoeren van een risicoanalyse in uw onderneming
 • Bezoeken van uw werkplaatsen en werkposten met adviezen en rapporten met de bevindingen
 • Uitvoeren van gezondheidsonderzoek bij uw werknemers en het toedienen van de verplichte inentingen
 • Hulp en advies bij het opstellen van alle wettelijke documenten: afleveren van rapporten zodat u in regel bent met de Inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Informatie en advies voor uw welzijnsbeleid
 • Ondersteuning door onze preventieadviseur-psycholoog voor de psychosociale risico’s

Heeft u 50 werknemers of meer in dienst? Onze commerciële dienst bezorgt u graag een aanbod op maat.

Meer informatie over alle diensten die Cohezio aanbiedt, vindt u onder 'Diensten'.

U kunt ook onze commerciële dienst contacteren via info@cohezio.be .

Welke diensten biedt het documentatiecentrum ?

Onze bibliothecarissen-documentalisten, gespecialiseerd in het domein van welzijn op het werk helpen u kosteloos bij uw documentatie- of informatieaanvraag.

Zij verstrekken u rechtstreeks de documentatie per e-mail of post, en/of verwijzen u door naar informatiebronnen en/of deskundigen.

 

 

Wat zijn het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan?

 

Het globaal preventieplan beschrijft de activiteiten en de preventieve acties die uitgevoerd of ontwikkeld worden in de loop van de vijf volgende jaren. Dit plan moet regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd worden, als onderdeel van uw risicobeheerssysteem.

Als werkgever stelt u het plan samen met de hiërarchische lijn en Interne Dienst en de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk op. Daarna wordt het preventieplan voorgelegd aan het comité voor preventie en bescherming of aan het overlegcomité.

Het globaal preventieplan omvat:

 • de resultaten van de risicoanalyse
 • de vast te stellen preventiemaatregelen
 • de te bereiken doelstellingen
 • de nodige activiteiten en opdrachten voor het bereiken van die doelstellingen
 • de organisatorische, materiële en financiële middelen
 • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen
 • de wijze waarop het globaal preventieplan wordt aangepast aan gewijzigde omstandigheden
 • de evaluatiecriteria van het beleid op het gebied van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

 

Het jaarlijks actieplan beschrijft de concrete uitwerking van de maatregelen over welzijn op het werk. Deze plannen worden reeds vooropgesteld in het globaal preventieplan. Als werkgever stelt u  het plan op, in overleg met:

 • de diensten preventie en bescherming op het werk
 • de hiërarchische lijn

 

Het jaarlijks actieplan bestaat uit:

 • de prioritaire doelstellingen over het preventiebeleid voor het volgende dienstjaar
 • de middelen en methodes om deze doelstellingen te bereiken
 • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen
 • de aanpassingen in het globaal preventieplan als gevolg van:
  • gewijzigde omstandigheden
  • ongevallen en incidenten die zich in de onderneming hebben voorgedaan
 • het jaarverslag van het voorbije jaar van de interne dienst voor preventie en bescherming op he werk
 • de adviezen van het CPBW tijdens het voorbije jaar

 

 

Over welke documenten moet ik beschikken om in orde te zijn met de arbeidsinspectie?

 • Formulieren betreffende de geschiktheid van de werknemer voor de werkpost die hij bekleedt. Dit wordt door Cohezio naar de werkgever gestuurd na ieder medisch onderzoek van de werknemer.
 • Inentingskaarten: dit wordt afgeleverd telkens een werknemer een wettelijk voorgeschreven inenting krijgt.
 • Een personeelslijst: dit is een nominatieve lijst met de werknemers die onderworpen zijn aan het medisch toezicht.
 • Het aansluitingscontract en de bijlagen van spmt arista
 • Het globaal plan en het jaaractieplan
 • De risicoanalyse, die ook de risicoanalyse bevat voor de bescherming van zwangere werkneemsters en werkneemsters gedurende lactatieperiode
 • Activiteitenverslag

Op onze Prevention Portal-website kunnen onze klanten alle documenten die men moet voorleggen bij het bezoek van de arbeidsinspectie downloaden.