Naar aanleiding van het nieuwe koninklijk besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, hebben we deze pagina bijgewerkt volgens de meest recente informatie en procedures die van kracht zijn met betrekking tot het re-integratietraject.

Om een re-integratietraject aan te vragen, zie hieronder in de rubriek "Een re-integratietraject aanvragen".

Inhoud

Start van de procedure

(artikels I.4-73, §1 en §2)  

Er zijn drie mogelijke manieren om in te stappen in het re-integratietraject :

 • op vraag van de werknemer zelf of van zijn behandelend arts, ongeacht de duur van de arbeidsongeschiktheid.
 • de werkgever kan een re-integratietraject opstarten, ten vroegste vanaf 3 maanden ononderbroken afwezigheid na aanvang van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer (opgelet:  indien de werknemer binnen de eerste veertien dagen van een poging tot werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt, wordt de afwezigheid geacht niet onderbroken te zijn.),
 • of vanaf het ogenblik waarop de werknemer hem een attest van zijn behandelend geneesheer bezorgt waaruit de definitieve ongeschiktheid om het overeengekomen werk uit te voeren blijkt.

De arbeidsarts moet de andere partijen (werkgever of werknemer)  alsook de adviserend arts verwittigen vanaf het ogenblik dat hij een re-integratieverzoek heeft ontvangen.

 

Een re-integratietraject aanvragen voor een werknemer 

Aanvraag door de werkgever

Aanvraag door de werknemer

U vindt hieronder het formulier om een re-integratietraject voor een werknemer aan te vragen :

Formulier om re-integratietraject aan te vragen

U vindt hieronder het formulier om een re-integratietraject voor een werknemer aan te vragen :

Formulier om re-integratietraject aan te vragen

Verstuur het ingevulde formulier (ingescand, met handtekening), en, indien van toepassing, het attest van definitieve ongeschiktheid, naar reintegration@cohezio.be of per post naar Cohezio (Bischoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel) om een re-integratietraject aan te vragen.

Naast het formulier is het noodzakelijk om de contactgegevens door te geven van de mutualiteit van de werknemer (naam, adres, e-mail). Zonder deze informatie kan er geen traject worden opgestart. indien u dit niet kent, trachten wij dit bij de werknemer te weten te komen.

Verstuur het ingevulde formulier (ingescand, met handtekening), en, indien van toepassing, een kopie van het attest van definitieve ongeschiktheid, naar reintegration@cohezio.be of per post naar Cohezio (Bischoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel) om een re-integratietraject aan te vragen.

In geval van definitieve ongeschiktheid, stuur bij voorkeur een kopie van het attest mee met uw aanvraag, of breng deze mee de dag van het onderzoek.

 

Re-integratiebeoordeling door de arbeidsarts

(artikels I.4-73 §3, §4 en §5)

Mits toestemming van de werknemer, kan de  preventieadviseur-arbeidsarts met het oog op de reintegratiebeoordeling overleg plegen met de volgende personen:

 1. de behandelend arts van de werknemer en/of de arts die het geneeskundig getuigschrift heeft opgemaakt;
 2. de adviserend arts;
 3. andere preventieadviseurs, in het bijzonder als de gezondheidsproblematiek verband houdt met de psychosociale risico’s van het werk of met musculoskeletale aandoeningen;
 4. andere personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie,
 5. op vraag van de werknemer: de werkgever

De preventieadviseur-arbeidsarts onderzoekt indien nodig de werkpost van de werknemer met het oog op het nagaan van de mogelijkheden tot aanpassing van deze werkpost. Als de gezondheidsproblematiek verband houdt met de psychosociale risico’s van het werk of met musculoskeletale aandoeningen, kan de preventieadviseur-arbeidsarts zich laten bijstaan door een preventieadviseur met deze specifieke deskundigheid.

 

Beslissingen die de arbeidsarts kan nemen

 • Beslissing A: De werknemer zal op termijn het overeengekomen werk kunnen hervatten, desgevallend mits aanpassing van de werkpost. In afwachting daarvan kan hij een aangepast of een ander werk uitvoeren. De voorwaarden en modaliteiten voor het aangepast of ander werk worden beschreven op het formulier voor re-integratiebeoordeling.
 • Beslissing B: De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te verrichten, maar kan wel een aangepast of ander werk uitvoeren. De voorwaarden en modaliteiten voor de aangepaste werkpost of het ander werk worden beschreven op het formulier voor re-integratiebeoordeling. Beroep is mogelijk binnen de 21 kalenderdagen.
 • Beslissing C: Het is om medische redenen op dit moment niet mogelijk om een re-integratiebeoordeling te doen. Het re-integratietraject is beëindigd en kan ten vroegste 3 maanden na deze beslissing opnieuw worden gestart (tenzij de arbeidsarts mits goede redenen afwijkt van deze termijn).

 

Termijn voor de re-integratiebeoordeling

De arbeidsarts heeft een maximumtermijn van 49 kalenderdagen volgend op de dag na ontvangst van het re-integratieverzoek om te zorgen voor het onderzoek van de werknemer en van de werkpost, het overleg met de andere betrokken actoren, en het bezorgen van het formulier de re-integratiebeoordeling aan de werkgever en werknemer.

 

Beroep tegen de beslissing van de arbeidsarts

(artikel I.4-80)

In het geval van een beslissing tot definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk (BESLISSING B) heeft de werknemer 21 kalenderdagen volgend op de dag van ontvangst van de beslissing om een beroep in te dienen met een aangetekende brief aan de werkgever en aan de bevoegde arts-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk . De uitvoering van het traject wordt opgeschort totdat de beroepsprocedure afgerond is. Een beslissing dient genomen te worden uiterlijk binnen een termijn van 42 kalenderdagen die aanvangt op de dag volgend op de dag waarop de arts sociaal inspecteur het beroep ontvangen heeft  De arts-sociaal inspecteur neemt de uiteindelijke beslissing op in een verslag dat in het gezondheidsdossier van de werknemer wordt bewaard. Er wordt onmiddellijk een kopij doorgestuurd naar de werkgever en de werknemer via een aangetekende zending. Tijdens een re-integratietraject kan de beroepsprocedure slechts één keer worden aangewend..

 

Overleg en opmaak van een re-integratieplan

(artikel I.4-74)

De werkgever onderzoekt de concrete mogelijkheden voor aangepast of ander werk en/of voor aanpassingen aan de werkpost, waarbij hij zo goed mogelijk rekening houdt met

 1. de voorwaarden en modaliteiten bepaald door de preventieadviseur-arbeidsarts
 2. met het collectief kader inzake re-integratie
 3. en in voorkomend geval met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap

De werkgever maakt vervolgens in overleg met de werknemer, de preventieadviseur-arbeidsarts en, in voorkomend geval, andere personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie een re-integratieplan op dat aangepast is aan de gezondheidstoestand en de mogelijkheden van de werknemer.

Wanneer een beroepsprocedure kan worden ingediend in het geval van een definitieve ongeschiktheid (beslissing B) , dan maakt de werkgever dit plan pas op na het verstrijken van de termijn voor aanvraag en uitspraak van het  beroep.

Het re-integratieplan bevat één of meerdere van de volgende maatregelen op een zo concreet en gedetailleerd mogelijke wijze :

 • a) een omschrijving van de redelijke aanpassingen van de werkpost, inzonderheid een aanpassing van de machines en uitrusting en/of het voorzien van passende hulpmiddelen;
 • b) een omschrijving van het aangepast werk, inzonderheid de aangepaste taken of de andere taakverdeling, het volume van het werk en het uurrooster waaraan de werknemer kan worden tewerkgesteld, en in voorkomend geval, de progressiviteit van de maatregelen;
 • c) een omschrijving van het ander werk, inzonderheid de inhoud van het werk dat de werknemer kan uitvoeren, evenals het volume van het werk en het uurrooster waaraan de werknemer kan worden tewerkgesteld, en in voorkomend geval, de progressiviteit van de maatregelen;
 • d) de aard van de voorgestelde opleiding met het oog op het verwerven van de competenties die moeten toelaten dat de werknemer een aangepast of ander werk kan uitvoeren; de aard van de voorgestelde opleiding en/of begeleiding met het oog op het verwerven van de competenties die moeten toelaten dat de werknemer een aangepast of ander werk kan uitvoeren, evenals de betrokken (interne of externe) actoren die zullen instaan voor deze opleiding en/of begeleiding;
 • e) de geldigheidsduur van het re-integratieplan.

In voorkomend geval bezorgt de preventieadviseur-arbeidsarts het re-integratieplan aan de adviserend arts die een beslissing neemt over de progressieve werkhervatting en de arbeidsongeschiktheid zoals bedoeld in artikel 100 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Het re-integratieplan maakt melding van deze beslissing. De werkgever past indien nodig het re-integratieplan aan.

De werkgever bezorgt het re-integratieplan aan de werknemer binnen de volgende termijn na ontvangst van de re-integratiebeoordeling :

 • maximaal 63 kalenderdagen wanneer het gaat om een beslissing A
 • maximaal 6 maanden wanneer het gaat om een beslissing B .

De werknemer beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen  om al dan niet met het voorgestelde plan in te stemmen. Indien de werknemer het re-integratieplan weigert, vermeldt hij hierin de redenen van zijn weigering. Als de werknemer niet reageert binnen de voorziene termijn, wordt hij gecontacteerd door de werkgever. Als de werknemer opnieuw niet reageert, wordt dit beschouwd als een weigering van het re-integratieplan.

Een werkgever die, na het overleg en het onderzoek van de concrete mogelijkheden voor aangepast of ander werk en voor aanpassingen aan de werkpost bedoeld in §1, geen reintegratieplan kan opmaken, stelt een gemotiveerd verslag op waarin hij toelicht waarom dat technisch of objectief onmogelijk is, of om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist, en waaruit blijkt dat de  mogelijkheden tot aanpassing van de werkpost en/of tot aangepast of ander werk ernstig werden overwogen. Hij houdt in voorkomend geval rekening met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap met verwijzing naar de indicatoren uit het Protocol tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie ten gunste van personen met een handicap, opgemaakt op 19 juli 2007 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 september 2007.

Hij bezorgt dit verslag aan de werknemer en aan de preventieadviseur-arbeidsarts binnen dezelfde termijnen als bedoeld in § 3, en houdt het ter beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaren.

re-integratie-plangemotiveerd verslag

 

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht

De recente wetswijzigingen rond re-integratie hebben het gegeven van ontslag omwille van medische overmacht losgekoppeld van het re-integratietraject. Gelieve onze pagina rond "beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht" te raadplegen voor meer info en voor de formulieren waarmee de werknemer of werkgever de arbeidsarts kan verzoeken na te gaan of de werknemer al dan niet definitief ongeschikt is voor het uit te voeren werk.

 

Samenvattend schema
 

 

 

Meer info