Decreet grensoverschrijdend gedrag in het Vlaams hoger onderwijs
Wetgeving 27 februari 2024

Decreet grensoverschrijdend gedrag in het Vlaams hoger onderwijs

Op 8 januari 2024 verscheen een Vlaams decreet m.b.t. grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs (tussen studenten onderling, personeel onderling en tussen studenten en personeel). Met het decreet worden wijzigingen aangebracht in de Codex Hoger Onderwijs.

Hogescholen zijn er toe gehouden een gedragscode op te stellen rond grensoverschrijdend gedrag. Ook studenten- en personeelsvertegenwoordiging dienen hierbij te worden betrokken. Deze gedragscode wordt opgenomen in het arbeidsreglement.

Men werkt ook een procedure uit voor het melden van grensoverschrijdend gedrag.

Eveneens dient een meldpunt te worden opgericht. Alle meldingen worden opgenomen in een digitaal centraal register waar o.a. de vertrouwenspersonen van personeel en studenten maar ook de preventieadviseur psychosociale aspecten toegang toe hebben. Ook de meldingen in het kader van de welzijnswet voor werknemers komen hier in terecht (naast meldingen rond ongewenst gedrag tussen studenten onderling, tussen studenten en onderwijzend personeel, …).

Meldingen kunnen ook opgenomen worden met behoud van anonimiteit indien de melder dit vraagt aan de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon (studenten of personeel) kan, indien er meerdere meldingen mbt een zelfde persoon zijn geweest, initiatief nemen om vervolgstappen te ondernemen. Ook wanneer er zich een acuut risico voordoet (voor studenten of personeelsleden) neemt de VP een initiatief. Dit kan erin bestaan dat tuchtoverheid en/of parket worden ingelicht.

De Hogeschool wordt verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen voor de studenten. Deze moet een basisopleiding van minstens vijf dagen volgen. Ook dient deze verplicht een jaarlijkse intervisie te volgen.

De vertrouwenspersoon studenten, de vertrouwenspersoon voor het personeel en de preventieadviseur psychosociale aspecten zijn verplicht om waar nodig met elkaar contact te nemen. Ze maken gezamenlijke afspraken over het centrale register.

Meer info

Decreet van 8 december 2023 over grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs