Jobstudenten en veiligheidsrisico's
Thematische artikels 27 juni 2022

Jobstudenten en veiligheidsrisico's

De schoolvakanties zijn traditioneel periodes waarin werkgevers een beroep doen op jobstudenten. Studenten kunnen echter niet op om het even welke werkpost worden ingezet. Bereid je als werkgever goed voor en zorg ervoor dat je alle veiligheidsmaatregelen in acht neemt.

Onthaal van jobstudenten

Besteed de nodige aandacht aan het onthaal van de jobstudent. Je moet de student niet alleen op de hoogte brengen van alle veiligheidsvoorschriften en veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn in de onderneming, maar ook van alle risico’s en gevaren verbonden met de functie. 

Informeer de jobstudent o.a. over de volgende zaken:

 • de  collega’s en de hiërarchische meerdere,
 • de taken, alsook de risico’s die verbonden zijn aan de job,
 • de maatregelen bij eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie,
 • het gebruik van machines, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen,
 • de organisatie van rustpauzes.

Voorzie niet alleen het onthaal maar ook de begeleiding door een ervaren werknemer, peter of meter. 

Veiligheidsmaatregelen voor jongeren

Jobstudenten worden beschouwd als ‘jongeren op het werk’ zoals bepaald in het Boek X Titel 3 van de Codex over het Welzijn op het Werk. Voor jongeren moet je als werkgever een aantal veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Voer alvorens een student te werk te stellen een risicoanalyse uit. Schenk bijzondere aandacht aan de risico’s waaraan de jobstudenten bij hun arbeid worden blootgesteld. Houd rekening met hun gebrek aan ervaring en dat zij zich mogelijks niet of minder bewust zijn van de risico’s. Een gouden regel is dus: er moet steeds een ervaren werknemer aanwezig zijn waar de jongere een risicovolle taak uitoefent.

Afgaande op de risicoanalyse neem je de algemene preventiemaatregelen, aangevuld door de preventiemaatregelen specifiek voor jongeren. Vraag steeds het advies van het Comité, de preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, en/of van je contact bij Cohezio.

Medisch toezicht

Bepaalde jongeren moeten steeds een voorafgaande gezondheidsbeoordeling krijgen. Het gaat om jongeren die

 • op het ogenblik van de tewerkstelling de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt en die voor de eerste keer werken;
 • nachtarbeid verrichten (arbeid tussen 20u00 en 6u00) (slechts in uitzonderlijke gevallen toegelaten);
 • blootgesteld zijn aan bijzondere risico’s.

Naast dit bijzonder medisch toezicht zijn uiteraard ook de algemene regels van het gezondheidstoezicht van toepassing. Jongeren krijgen dus hetzelfde medisch toezicht als de andere werknemers. Het gaat om jobstudenten met

 • een veiligheidsfunctie,
 • een functie met verhoogde waakzaamheid,
 • een activiteit met een welbepaald risico (dit moet blijken uit de voorafgaande risicoanalyse).

Verbod op gevaarlijk werk

Bepaalde werkzaamheden mag je studenten niet laten uitvoeren. Zij mogen geen taken uitvoeren die zij objectief gezien, lichamelijk of psychisch niet aankunnen. Jongeren mogen ook niet blootgesteld worden aan:

 • schadelijke of giftige stoffen,
 • ioniserende stralingen,
 • extreme koude of hitte,
 • lawaai en trillingen.

Daarnaast mogen de jongeren geen gevaarlijke machines bedienen of werken op plaatsen waar werkzaamheden worden verricht die ernstige brandwonden of ontploffingen kunnen veroorzaken. Ook taken waarbij een jongere een verhoogd risico heeft op een ongeval door gebrek aan ervaring of opleiding, zijn verboden.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de studenten toch bovenvermelde activiteiten uitoefenen. Uitzonderingen:

 • Indien de student tenminste 18 jaar oud is.
 • Indien de student een studierichting volgt die overeenstemt met de werkzaamheden waarvoor het verbod van toepassing is.
 • Indien de nodige preventiemaatregelen werden genomen.
 • Indien voorafgaand het advies werd gevraagd van het Comité voor preventie en bescherming op het werk en de preventieadviseur.

In de arbeidswet zijn ook een aantal artikelen opgenomen waarbij de tewerkstelling van jongeren beperkt of uitgesloten wordt. Jongeren onder de 18 jaar kunnen bijvoorbeeld niet tewerkgesteld worden op zon- en feestdagen. Voor sommige activiteiten of in bepaalde sectoren bestaan er uitzonderingen.

Meer informatie
Meer details over de wetgeving vind je in Boek X Titel 3 van de Codex over het Welzijn op het Werk. 
Praktische gids voor veilig werken met jobstudenten, gepubliceerd door Preventie en Interim.
- Aarzel niet om contact op te nemen met Cohezio om je bij te staan in je risicoanalyse via fos@cohezio.be.​