CO2-meters: nieuwe voorwaarden
Actueel 21 maart 2024

CO2-meters: nieuwe voorwaarden

Een nieuw K.B. legt specifieke voorwaarden vast waaraan CO2-meters moeten voldoen voor zij verkocht mogen worden op de Belgische markt.

Binnenluchtkwaliteit op het werk

De Codex over welzijn en bescherming op het werk bevat voorschriften en grenswaarden voor binnenverluchting in werklokalen. Daarnaast is er ook wetgeving rond het verbeteren van de luchtkwaliteit in de voor het publiek toegankelijke gesloten ruimten.

Deze wetgeving stellen gelijkaardige referentiewaarden vast die de luchtkwaliteit dienen te waarborgen. De wet luchtkwaliteit voor gesloten ruimten toegankelijk voor het publiek legt specifiek het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter, terwijl de Codex het over een risicoanalyse heeft die gevoerd moet worden met het oog op het bepalen van de binnenluchtkwaliteit.

 

CO2: een graadmeter voor binnenluchtkwaliteit

In de hierboven vermelde wetgeving wordt het CO2-gehalte gehanteerd als graadmeter van binnenluchtkwaliteit.

Een hoog CO2-gehalte wijst erop dat de uitgeademde lucht niet voldoende wordt afgevoerd. Daarom zijn CO2-meters geschikte instrumenten om de luchtkwaliteit te meten.

Onlangs verschenen in het Staatsblad specifieke bepalingen rond het op de markt brengen van CO2-meters. Hierdoor zullen er vanaf 22 maart 2024 in België enkel nog toestellen die effectief de CO2-concentratie meten mogen verkocht worden. Tot nog toe waren er ook (veelal goedkopere) modellen op de markt die in feite slechts het CO2-gehalte inschatten op basis van de hoeveelheid vluchtige organische componenten in de lucht.

Daarnaast moeten de toestellen voldoen aan volgende voorwaarden

  • Minstens 0-2000 ppm meetbereik hebben (5000 ppm wordt aanbevolen)
  • De mogelijkheid bieden gekalibreerd te worden of te auto-kalibreren
  • Meetnauwkeurig te zijn volgens de norm 50543
  • Voorzien te zijn van een technische handleiding

De officiële goedkeuring wordt verleend door een geaccrediteerd labo.

Het K.B. is slechts van toepassing op draagbare CO2-meters, en niet op degenen die zijn ingebouwd in het ventilatiesysteem (hier bestaat al wetgeving rond).

 

Wettelijke grens- en referentiewaarden

De Codex welzijn op het werk bepaalt dat de concentratie aan CO2 op de binnenwerkplaats gewoonlijk (95% van de tijd, over 8 uur genomen) lager moet liggen dan 900 ppm OF dat het minimum ventilatiedebiet 40m3/uur per persoon moet zijn.

In uitzonderlijke gevallen (waar risicoanalyse heeft aangetoond, en het advies van preventieadviseur en het Comité heeft bevestigd, dat de verontreinigingsbronnen aanzienlijk zijn terugdrongen) mag dit opgetrokken worden naar 1200 ppm OF 25m3/uur per persoon.

De wet binnenluchtkwaliteit in gesloten ruimten toegankelijk voor het publiek hanteert gelijkaardige referentieniveaus.

Een goede leidraad blijft de gids van de taskforce Ventilatie van het regeringscommisariaat corona.

Voor wat betreft de werkplaatsen is ook de praktische richtlijn binnenluchtkwaliteit  zeer bruikbaar. Het biedt alle nodige handvaten om een risicoanalyse uit te voeren en gaat breder dan enkel het meten van CO2, gezien er ook andere vervuilende factoren kunnen spelen.

Voor meer informatie omtrent risicoanalyses rond binnenlucht door Cohezio, staat de Technical Manager van uw regio u graag te woord. Weet u niet wie uw technical manager is, contacteer dan fos@cohezio.be.