Flexi-jobs
Thematische artikels 22 augustus 2022

Flexi-jobs

Flexi-jobs bestaan sinds december 2015.  Steeds meer mensen voeren een flexi-job uit omdat het financieel aantrekkelijk is.  Als flexi-jobber betaal je immers geen sociale zekerheidsbijdragen of belastingen.  Kortom, je brutoloon is gelijk aan het nettoloon.  Maar is dit nu even aantrekkelijk voor wat betreft je rechten als werknemer, of je veiligheid?  Aan de hand van volgende vragen en antwoorden geven we je een overzicht van je rechten en plichten.

Welke overeenkomst sluit ik af?

Een flexi-jobwerknemer sluit twee overeenkomsten af.  Vooreerst sluit hij een schriftelijke raamovereenkomst af met een werkgever voor de aanvang van een eerste tewerkstelling.  Deze overeenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn. 

Wanneer de werkgever de werknemer later oproept om effectief te komen werken, wordt een flexi-arbeidsovereenkomst afgesloten.  Deze overeenkomst wordt geregeld volgens de bepalingen van de wet op de arbeidsovereenkomsten.  De flexi-arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk en wordt schriftelijk of mondeling afgesloten.

 

Wie kan een flexi-arbeidsovereenkomst afsluiten?

Een tewerkstelling in het kader van een flexi-job is slechts mogelijk indien de werknemer bij één of meerdere andere werkgevers al een tewerkstelling heeft, die minimaal gelijk is aan een 4/5e van een voltijdse job.  Je moet dus bij een andere werkgever al een job hebben.  Deze voorwaarde is niet van toepassing op een persoon die al een pensioen geniet (ook gepensioneerden kunnen een flexi-overeenkomst afsluiten). 

Een tewerkstelling in kader van een flexi-arbeidsovereenkomst is bovendien slechts mogelijk in bepaalde sectoren (zoals de horeca, zelfstandige kleinhandel of de handel in de voedingswaren).

 

Welke loons- en arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing?

Je bent tewerkgesteld onder een bepaald paritair comité.  Dit betekent dat alle loons- en arbeidsvoorwaarden die in dit paritair comité van toepassing zijn, ook voor een flexi-jobwerknemer gelden.  Er is één uitzondering: voor een flexi-jobwerknemer geldt een lager minimumloon.

 

Is de reglementering betreffende de bescherming van de arbeid van toepassing? 

Als flexi-jobwerknemer ben je verbonden met een arbeidsovereenkomst.  Je geniet dan ook van alle beschermingsmaatregelen die op de plaats van tewerkstelling van toepassing zijn zoals de bepalingen die betrekking hebben op de arbeidsduur, de feestdagen, de zondagsrust, de nachtarbeid, de vrouwenarbeid, de moederschapsbescherming, ….

 

Verplichtingen sociale zekerheid?

Je werkgever betaalt een bijzonder sociale zekerheidsbijdrage van 25%.  De flexi-jobwerknemer betaalt zelf geen sociale zekerheidsbijdragen.

Voor iedere flex-jobwerknemer is de werkgever ook verplicht een Dimona-aangifte te doen per kwartaal.  De aangifte kan ook dagelijks gebeuren indien het gaat om een mondelinge arbeidsovereenkomst.

 

Ben ik verzekerd voor arbeidsongevallen?

Iedere werkgever is verplicht om een verzekering tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk af te sluiten voor al zijn werknemers.  Ook de flexi-jobwerknemer is dus verzekerd tegen arbeidsongevallen.

 

 

Is de codex welzijn op mij van toepassing?

Ja.  De welzijnswet is van toepassing op de werkgever en alle werknemers die hij tewerkstelt.  Alle preventiemaatregelen, zoals collectieve en individuele beschermingsmaatregelen, opleidingen en informatie, die op de vaste werknemer van toepassing zijn, gelden dus ook voor de flexi-jobwerknemer.  Derhalve zal ook een flexi-jobwerknemer, wanneer hij meent het slachtoffer te zijn van feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, een verzoek tot formele psychosociale interventie indienen bij de preventie-adviseur psychosociale aspecten van zijn werkgever. 

 

 

Bron: Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, Belgisch staatsblad van 6 december 2015.

 

 

Johan VAN MIDDEL
Legal expert Cohezio