Overzicht van de Wetgeving gepubliceerd in de Actuascan van 25 mei 2023
Wetgeving 24 mei 2023

Overzicht van de Wetgeving gepubliceerd in de Actuascan van 25 mei 2023

Codex over welzijn op het werk: discriminatie, huispersoneel en dienstboden 

Met dit koninklijk besluit worden de dienstboden en het huispersoneel opgenomen onder het toepassingsgebied van de welzijnswet. Voortaan zijn dus alle bepalingen van de codex welzijn van het werk ook van toepassing op deze personen. In de codex worden een aantal specifieke bepalingen opgenomen onder titel X, titel 6.

Dit bekent dat de werkgever:

 • een risicoanalyse uitvoert en de passende veiligheidsmaatregelen neemt;
 • het geneeskundig gezondheidstoezicht organiseert;
 • zorgt voor de vereiste informatie, opleiding en instructies;
 • ervoor zorgt dat de arbeidsplaatsen en de sociale voorzieningen voldoende verlucht, verlicht en verwarmd worden in functie van hun bestemming;
 • ervoor zorgt ervoor dat de dienstboden en het huispersoneel gebruik kunnen maken van de nodige sociale voorzieningen.

Dit besluit is in werking sinds 15 mei 2023.
 

 • Wet van 7 april 2023 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de bescherming tegen nadelige maatregelen betreft (Belgisch staatsblad van 15 mei 2023)
  Deze nieuwe wet wijzigt de welzijnswet en drie antidiscriminatiewetten. Deze wet zorgt ervoor dat het beschermingssysteem tegen represailles uitgebreid zodat ook personen die hun steun betuigen of de verdediging opnemen van de persoon die inzake discriminatie een klacht heeft ingediend, een melding heeft gedaan of een rechtsvordering heeft ingesteld, de bescherming tegen nadelige maatregelen genieten.

  De welzijnswet wordt als volgt gewijzigd (psychosociale risico’s):
 • Aanpassing van de definities in de welzijnswet in overeenstemming met de Genderwet:
  • Onder ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt verstaan: elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
  • Geweld op het werk en pesterijen op het werk kunnen verband houden met leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie, seksekenmerken, zwangerschap, bevalling, geven van borstvoeding, moederschap, adoptie, medisch begeleide voortplanting, geslachtsverandering, vader- en meemoederschap.
 • De werkgever mag noch de arbeidsverhouding van de werknemer beëindigen, noch een nadelige maatregel treffen ten aanzien van dezelfde werknemer na de beëindiging van de arbeidsverhoudingen, om redenen die verband houden met de indiening of de inhoud van het verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld of pesterijen op het werk, de klacht, de rechtsvordering of de getuigenverklaring. Bijgevolg zal de werkgever die het ontslag van een beschermde werknemer overweegt, erop moeten letten dat de redenen voor het ontslag niet gelinkt kunnen worden aan de inhoud van het verzoek, melding of klacht.
 • Ook de werknemers die geen formele getuigenverklaring hebben afgelegd, maar een gediscrimineerde persoon op een andere manier bijstaan, worden beschermd. Met andere woorden, ook informele getuigen worden beschermd. 
 • Cumulatie van vergoedingen wordt mogelijk.
 • Om recht te kunnen hebben op een schadevergoeding wegens tegen hem genomen represaillemaatregelen is een werknemer (op grond van de huidige anti-discriminatiewetgeving) in principe verplicht een re-integratieverzoek of een verzoek tot uitoefening van zijn functie onder dezelfde voorwaarden als voorheen in te dienen. Het indienen van een re-integratieverzoek is vanaf nu geen verplichting meer, maar wel nog steeds een mogelijkheid.

Deze wet treedt in werking op 1 juni 2023.
Meer over de impact van deze wetgeving volgt nog op onze website in de loop van juni en in de volgende Actuascan.

Deze wet treedt in werking op 1 juni  2023.

COVID-19