Overzicht wetgeving Actuascan 24 maart 2022
Wetgeving 23 maart 2022

Overzicht wetgeving Actuascan 24 maart 2022

COVID-19 :

 • Koninklijk besluit van 21 februari 2022 betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie (Belgisch staatsblad van 10 maart 2022)

  Dit besluit voegt een nieuwe hoofdstuk toe aan Titel 2 van boek I van de codex over het welzijn op het werk, zijnde ‘Hoofdstuk VI. Bijzondere preventiemaatregelen in geval van een epidemie of een pandemie’.

  In bijzonderheid moet de werkgever tijdig een aantal bijzondere en passende preventiemaatregelen nemen ten aanzien van de werknemers en de andere personen die zich op de arbeidsplaats bevinden.

  De bijzondere preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsmaatregelen van materiële, technische en/of organisatorische aard om het bewaren van voldoende afstand tussen personen maximaal te garanderen, het verspreiden van het infectieus agens op het werk te voorkomen, en de gevolgen van de epidemie of pandemie op de arbeidsplaats te beheersen en te beperken, met als doel ervoor te zorgen dat werknemers in een veilige en gezonde werkomgeving kunnen blijven werken in de context van een epidemie of pandemie. Het gaat om:

 1. Algemene maatregelen inzake informatie, instructies, sensibilisering, telewerk, ventilatie en verluchting, het bewaren van voldoende afstand tussen personen, het dragen van een mondmasker en hygiëne;
 2. Maatregelen bij verplaatsingen van en naar de onderneming en bij dienstverplaatsingen;
 3. Maatregelen binnen de onderneming, inzonderheid op de werkplek, bij circulatie binnen de onderneming, tijdens rust- en lunchpauzes, in kleedkamers, douches en toiletten, tijdens vergaderingen en opleidingen, en tijdens bedrijfsfeesten, drinks, teambuildings en evenementen;
 4. Maatregelen bij contact met derden, inzonderheid met externen, bij werken met werknemers van buitenaf of met meerdere werkgevers op eenzelfde arbeidsplaats, of bij werken op verplaatsing, bij offsite werkzaamheden op werven, openbaar domein, parken en wegen;
 5. Maatregelen bij ziekte(symptomen), quarantaine en isolatie.

De bijzondere preventiemaatregelen variëren in functie van de ernst van de epidemie of van de pandemie in de onderneming en in de samenleving. Daartoe worden zij ingedeeld in 3 fases, nl. een waakzaamheidsfase, een interventiefase en een kritische fase.

De werkgever houdt ook rekening met de ″Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie″.

Deze maatregelen treden in werking op 7 maart 2022.

Lees meer
 

 • De wet van 11 maart 2022 tot opheffing van de instandhouding van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19- pandemie (Belgisch staatsblad van 11 maart 2022)

Deze wet heft het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, op vanaf 11 maart 2022.

Lees meer
 

 • Besluit van 11 maart 2022 van de Vlaamse Regering over een mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en in de zorginstellingen (Belgisch staatsblad van 11 maart 2022)

Dit besluit legt een mondmaskerplicht op voor iedere persoon van 12 jaar en ouder in de binnenruimten van het openbaar vervoer alsook in de binnenruimten van de zorginstellingen in het Vlaams gewest.

In afwijking van voorgaande is het dragen van een mondmasker in het algemeen of in bepaalde omstandigheden, voor alle of bepaalde personen, niet verplicht als de zorginstelling daartoe beslist op basis van een risicoanalyse die past binnen de richtlijnen die voor een dergelijke zorginstelling van toepassing zijn.

Dit besluit treedt in werking op 11 maart 2022.

Lees meer
 

 • Besluit van 10 maart 2022 van de Regering van de Duitstalige gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 januari 2021 tot vaststelling van maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) (Belgisch staatsblad van 11 maart 2022)

Dit besluit legt een mondmaskerplicht op voor iedere persoon vanaf de leeftijd van twaalf jaar in de volgende gebouwen en op de volgende plaatsen van het Duitse taalgebied: ziekenhuizen, apotheken, dokterspraktijken, test- en vaccinatiecentra, centra voor bloedafname en in de bus en alle andere vervoermiddelen van het openbaar vervoer in het Duitse taalgebied.

Dit besluit treedt in werking op 11 maart 2022.

Lees meer
 

 • Decreet van 10 maart 2022 van de Waalse regering houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 2021 betreffende het gebruik van het COVID Safe Ticket en de mondmaskerplicht (Belgisch staatsblad van 15 maart 2022)

Dit besluit legt een mondmaskerplicht op in de bus, de (pre)metro, de tram en ieder ander door het Waalse Gewest georganiseerd vervoersmiddel en in de ziekenhuizen, revalidatiecentra, revalidatieziekenhuizen en herstelcentra, rusthuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische zorgcentra, praktijken van ambulant zorgpersoneel en alle consultaties van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. 

Dit decreet treedt in werking op 11 maart 2022.

Lees meer
 

 • Koninklijk besluit van 15 maart 2022 houdende de verplichting tot het dragen van het mondmasker in de treinen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (Belgisch staatsblad van 22 maart 2022)

Eenieder, vanaf de leeftijd van 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker vanaf het betreden van een trein geëxploiteerd door een spoorwegonderneming.   Het is niet verplicht voor het rijdend personeel van de spoorwegondernemingen om de mond en de neus te bedekken, voor zover dit personeel goed geïsoleerd is in een cabine.  Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken.

Dit besluit treedt in werking op 11 maart 2022.

Lees meer