Overzicht wetgeving in de Actuascan van 21 december 2023
Wetgeving 20 december 2023

Overzicht wetgeving in de Actuascan van 21 december 2023

Chemische agentia

Het koninklijk besluit van 16 november 2023 tot wijziging van het wetboek van welzijn op het werk voor wat betreft chemische, carcinogene, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen en tot opheffing van artikel 723bis15 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (Belgisch Staatsblad van 4 december 2023)

Dit koninklijk besluit wijzigt de lijst van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling voor een aantal kankerverwekkende stoffen: benzeen, nikkel en nikkelverbindingen, acrylonitril en kristallijne silica, inadembare fractie.

Hier volgt een overzicht van de ontwikkeling van bepaalde grenswaarden uit de bijlage bij het Koninklijk Besluit.

ppm: parts per million

 

Tot 05/04/2026

Vanaf 05/04/2026

Opmerkingen

Benzeen

0,5 ppm en 1,65 mg/m3

0,2 ppm en 0,66 mg/m3

-

Acrylonitril

2 ppm en 4,4 mg/m3

0,45 ppm en 1 mg/m3

Andere bijkomende specifieke waarden voor kortstondige blootstelling (zie bijlage bij het K.B.)

 

Tot 18/01/2025

Vanaf 18/01/2025

Nikkelverbindingen

0,01 mg/m3 (inadembare fractie)
0,05 mg/m3 (inhaleerbare fractie)

0,1 mg/m3 (inhaleerbare fractie)

Verschillende voormalige grenswaarden voor nikkelverbindingen zijn verwijderd.

Zie de bijlage voor de grenswaarden voor nikkeltetracarbonyl en nikkel (metaal).

 

Tot 01/09/2025

Vanaf 01/09/2025

Kristallijn silica

0,1mg/m3

0,05 mg/m3 (inhaleerbare fractie)

Voor de stoffen N,N-dimethylformamide en N-methyl-2-pyrrolidon zijn de grenswaarden afgestemd op de grenswaarden die al van toepassing zijn en die zijn opgelegd door de REACH-verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006).

Er wordt ook verwezen naar de opleidingsvereisten voor diisocyanaten die in voornoemde verordening zijn opgenomen.

Met betrekking tot de aangifte van beroepsziekten wordt specifiek verwezen naar alle gevallen van kanker of andere geslachtsspecifieke schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid bij werknemers, of ontwikkelingstoxiciteit bij nakomelingen waarvan is vastgesteld dat ze het gevolg zijn van blootstelling aan een carcinogeen, mutageen of reprotoxisch agens of een agens met hormoonontregelende eigenschappen tijdens het werk.

Tot slot wordt artikel 723a15 van de Algemene Verordening betreffende de bescherming op het werk (RGTP) ingetrokken. De verboden op het gebruik van een aantal stoffen en mengsels in dit artikel waren al opgenomen in andere verordeningen: met name in bijlage XVII van de REACH-verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006); en ook in de POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen) (Verordening (EU) 2019/1021). Deze maatregel schaft ook het vergunningensysteem voor benzeen af, wat de vrijstellingen voor bepaalde toepassingen betreft.

Dit K.B. strekt tot omzetting in Belgisch recht van de bepalingen van richtlijn (EU) 2022/431 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2022 tot wijziging van richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.

Het koninklijk besluit trad in werking op 14 december 2023.

Bronnen:

.
 

 

Beroepsziekten

Koninklijk besluit van 13  november 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen (Belgisch Staatsblad van 21/11/2023)

Het K.B. van 28/3/1969 dat de lijst van beroepsaandoeningen bevat, onderging met de publicatie van het K.B. van 13/11/2023 een wijziging. De aandoening been- en gewrichtsaandoeningen van de bovenste ledematen veroorzaakt door mechanische trillingen (code 1.605.01,), wordt voortaan vervangen door been- en gewrichtsaandoeningen van de polsen en ellebogen. Hierdoor worden schouderaandoeningen als gevolg van mechanische trillingen niet langer erkend, dit bij gebrek aan wetenschappelijk bewijs.

Voor degenen die in het verleden reeds een erkenning kregen voor de aandoening, geldt dat, bij een verergering van de klachten de vergoeding slechts herzien kan worden in geval het om klachten aan de polsen en ellebogen gaat. De bestaande vergoeding die zij ontvangen blijft echter uitgekeerd worden, ongeacht waar de klachten zich situeren.

Het Besluit trad in werking op 21/11/2023.

Bronnen :