Recht op vakantie: volle vier weken
Wetgeving 23 mei 2023

Recht op vakantie: volle vier weken

In België komen er vanaf 2024 twee belangrijke wijzigingen in onze vakantiewetgeving. Ten eerste kunnen werknemers die ziek worden tijdens hun vakantie deze verlofdagen overdragen naar een andere periode. Ten tweede mogen werknemers die omwille van een arbeidsonderbreking niet al hun verlof hebben kunnen opnemen dat overdragen naar het volgende jaar. Een concreet voorbeeldje maakt het principe duidelijk, waar we dan verder in het artikel dieper op ingaan.

Voorbeeld

De werknemer heeft in 2023 het volledige jaar gewerkt en vanaf 1 januari 2024 recht op 20 wettelijke verlofdagen. De werknemer neemt 15 dagen op en voorziet nog een week wettelijk verlof in december, maar in december wordt de werknemer ziek voor een lange periode en kan de resterende 5 wettelijke dagen niet meer opnemen. De werknemer zal deze dagen nog kunnen opnemen tot 31 december 2026. Het loon voor deze vakantiedagen wordt uitbetaald op 31 december 2024.

Verandering in de Belgische wetgeving

De Europese Arbeidstijdrichtlijn bepaalt dat alle werknemers jaarlijks minstens vier weken vakantie met behoud van loon genieten. In België was dit tot op heden niet het geval. Volgens de huidige vakantieregeling worden de vakantiedagen die niet werden opgenomen tijdens het jaar uitbetaald op het einde van het jaar.  Bovendien kon de werknemer die ziek werd tijdens zijn vakantie, deze vakantiedagen niet recupereren. Met het koninklijk besluit van 8 februari 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, komt hier een einde aan.

Deze nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2023, maar is pas voor de eerste keer effectief van toepassing op het vakantiejaar 2024.

 • Vakantiedienstjaar: het jaar waarin het recht op vakantie wordt opgebouwd
 • Vakantiejaar: het jaar waarin de vakantie effectief wordt genomen. 

Twee belangrijke principes:

 • Bepaalde dagen arbeidsonderbreking tijdens de vakantie (bv. door ziekte) worden niet gezien als vakantiedagen.
 • Wie omwille van ziekte of arbeidsongeschiktheid onmogelijk zijn vier weken kan opnemen op het einde van het jaar, kan deze dagen overdragen.

Ziekte tijdens vakantie

Wie ziek valt tijdens zijn vakantie, kan deze dagen overdragen naar een periode na deze vakantie.Ziektedagen worden dus niet meer als vakantiedagen beschouwd maar als dagen van arbeidsongeschiktheid. Voor deze dagen zal de werknemer in normale omstandigheden het gewaarborgd loon ontvangen.

Dezelfde regel is van toepassing voor volgende arbeidsonderbrekingen:

 • arbeidsongeval of beroepsziekte
 • ongeval
 • moederschapsrust
 • geboorteverlof
 • profylactisch verlof
 • adoptieverlof
 • verlof voor pleegzorg of pleegouderverlof.

Onmogelijkheid om de vakantiedagen op te nemen

Indien de werknemer omwille van bepaalde redenen van arbeidsonderbreking geen vakantie heeft kunnen nemen, dan kan hij de niet-opgenomen vakantiedagen overdragen.

Het gaat om volgende redenen:

 • arbeidsongeval of beroepsziekte
 • ziekte of ongeval
 • moederschapsrust
 • geboorteverlof
 • adoptieverlof
 • profylactische verlof
 • verlof voor pleegzorg of pleegouderverlof

In dit geval heeft de werknemer het recht om deze vakantiedagen op te nemen tot 24 maanden die volgen op het einde van het vakantiejaar waarop deze dagen betrekking hebben. Dit is dus tot 31 december van het vakantiejaar plus 2 jaar.

Veelgestelde vragen

 • Wat gebeurt er met het vakantiegeld? 
  Voor een bediende zal dit effectief moeten worden uitbetaald op 31 december van het vakantiejaar. Dus op het moment dat de werknemer een dag opneemt, zal dit onbetaald zijn.
 • Wat gebeurt er bij verandering van werkgever?
  In dit geval kan dit verlof ook mee overgedragen worden naar de volgende werkgever.
 • Controle via medisch attest?
  Hoe en welk medisch attest moet opgestuurd worden naar de werkgever en hoe een controle kan georganiseerd worden, is nog niet gekend. Het is nog wachten op een besluit hierover. We houden jullie uiteraard op de hoogte.